Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Costamare: Στο 2,7% το επιτόκιο του ομολόγου – Κατά 6,7 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για το ομόλογο της Costamare Participation Plc, το πρώτου του εγχώριου εφοπλισμού στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 665,17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές.

Συνολικά διατέθηκαν 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, η “ALPHA BANK Α.Ε.” και η “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας, με την εγγύηση της εταιρείας “COSTAMARE INC.”, προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By