Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Creta Farms: Που θα διατεθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Στη βελτίωση εξοπλισμού και αγορά μηχανημάτων καθώς και σε προωθητικά προγράμματα θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Creta Farms.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους €42.500 περίπου, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €1.195.660 θα διατεθούν ως εξής:

 

 

Η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 ενημερώνει παράλληλα το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 28.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) την από 18.02.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €13.248.312, και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,42 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 31.543.600.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By