Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

ΔΕΗ: Κάλεσμα σε μεγάλα funds για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ

Για τις 29 Ιανουαρίου του 2021 προσδιορίζεται η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε χθες βράδυ στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Η πρόκληση είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των μεγάλων επενδυτικών funds που επενδύουν στον τομέα των υποδομών και τα οποία φαίνεται να προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας που αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ.

Στο διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που είναι 100% θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού ανήκει όλο το δίκτυο στην ηπειρωτική χώρα και τα ελληνικά νησιά συνολικού μήκους 240.000 χιλιομέτρων, το οποίο εξυπηρετεί 7,6 εκατομμύρια πελάτες.

Η ΔΕΗ, θα διενεργήσει το διαγωνισμό ως κύριος μέτοχος της εταιρείας και αφού προηγουμένως συνεισφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου διανομής που σήμερα ανήκουν στην ίδια, τα χρέη αλλά και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση.

Για το διαγωνισμό της ιδιωτικοποίησης, η ΔΕΗ έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους τις Goldman Sachs και Eurobank, την Grant Thornton, ως σύμβουλο διαχωρισμού των παγίων, και ως νομικούς συμβούλους τις Milbank και Karatzas & Partners.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις χωρίς να απαιτεί την προηγούμενη εμπειρία των ενδιαφερόμενων στον τομέα της ενέργειας: τη φάση προεπιλογής και την φάση της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών, η οποία θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους την πρόσβαση στο Data Room για να αντλήσουν όλες τις πληροφορίες για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρόσκληση προβλέπει ότι για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καλύπτει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε περίπτωση νομικού προσώπου τα ίδια κεφάλαια στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τα 3 τελευταία χρόνια, πρέπει να είναι ίσα ή πάνω από 750 εκ. ευρώ.

Εάν έχουν περάσει λιγότερες από τρεις οικονομικές χρήσεις από την ίδρυση του νομικού προσώπου που διεκδικεί τον ΔΕΔΔΗΕ, τα μέσα κεφάλαιά του υπολογίζονται ως τα μέσα ίδια κεφάλαια στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα χρόνια που έχει ιδρυθεί.

Εάν πρόκειται για επενδυτική εταιρεία θα πρέπει να έχει δεσμεύσει δηλαδή να μην έχει εκταμιεύσει και επενδύσει κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ ή κεφάλαια μεγέθους τουλάχιστον 3,750 δισ. ευρώ, εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, η προσωπική καθαρή θέση θα πρέπει επίσης να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλος συμμετέχει σε αυτή κατά τουλάχιστον 10%. Επιπλέον, ο επικεφαλής, οφείλει να κατέχει τουλάχιστον το 34% των μετοχών της.

Η πρόσκληση ορίζει επίσης ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές στον επικεφαλής ενός σχήματος από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μέχρι την επιλογή της Short list εκτός εάν ο επικεφαλής αποχωρήσει από τη διαδικασία του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο.

Η είσοδος νέου μέλους σε μια κοινοπραξία κατά τη φάση των δεσμευτικών προσφορών, πρέπει να πληροί όλες τις νομικές και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και να έχει την προηγούμενη έγκριση του πωλητή.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By