Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

ΔΕΗ: Οι νέες αμοιβές, μπόνους και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική αμοιβών και στις αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, φέρνει το σχέδιο μεταρρύθμισης για την επιχείρηση που επικυρώθηκε με νόμο και εγκρίθηκε προ ημερών από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας.

Βάσει των αλλαγών αυτών, για τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ καθορίζεται πολιτική αποζημίωσης ανά συνεδρίαση ύψους 600 ευρώ (μικτό ποσό) ενώ για τα μέλη των Επιτροπών διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μικτή αμοιβή πάγιας αντιμισθίας ετησίως ύψους 13.000 ευρώ για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και 11.000 για τα μέλη.

Οι μικτές αμοιβές ανά συνεδρίαση της Επιτροπής ανέρχονται σε 400 ευρώ. Ως ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών καθορίζονται για τον Πρόεδρο και τα μέλη μικτές αποδοχές ύψους 23.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ (Γιώργο Στάσση) καθώς και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (Γιώργο Καρακούση), οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται σε 200.000 ευρώ και 120.000 ευρώ αντίστοιχα ετησίως συν την χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου και την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους αλλά και τους Γενικούς Διευθυντές παρέχονται επιπλέον κίνητρα επίτευξης στόχων (μπόνους), τα οποία για την διοίκηση αντιστοιχούν έως και το 50% των αποδοχών τους και για τους Γενικούς Διευθυντές έως το 30%.

Οι αμοιβές αυτές θα καταβάλλονται μετά την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχων συνδεδεμένων με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική μισθών της ΔΕΗ όπως αντίστοιχα και οι μισθοί της διοίκησης άλλων κρατικών εταιρειών που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του Υπερταμείου έχουν επικριθεί στο παρελθόν, καθώς κρίνονταν ως υποαμοιβόμενες θέσεις ευθύνης, που δεν παρείχαν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσουν ικανούς μάνατζερ από την αγορά.

Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας ορίζονται μικτές αποδοχές 100.000 ευρώ και 70.000 αντίστοιχα για τους Γενικούς Διευθυντές, με την πρόβλεψη χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου και τις ανάλογες καλύψεις δαπανών.

Στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του 2020 κατά την οποία θα υποβληθεί η έκθεση αποδοχών, θα υποβληθούν προτάσεις για χορήγηση και πρόσθετων κινήτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας στα στελέχη αλλά και τους εργαζόμενους της επιχείρησης όπως είναι τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών stock option.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη καλύπτονται από ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής, τα οποία παρέχονται και στο υπόλοιπο προσωπικό ενώ παρέχεται και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η κάλυψη θέσεων αναπληρωτών ΔΣ, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης από τον διευθύνοντα σύμβουλο και θα συνοδεύεται με τα χαρακτηριστικά της θέσης (περιγραφή θέσης, αρμοδιοτήτων, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κριτήρια επιλογής, διάρκεια σύμβασης κ.α).

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται κατ΄ελάχιστον σε 10 μέρες από την επόμενη της προκήρυξης.

Ειδικά για την κάλυψη θέσεων βοηθών διευθυντών ή διευθυντών κλάδων και μέχρι του ορίου του 20% των θέσεων της συγκεκριμένης ιεραρχικής βαθμίδας, αποφασίζει ο διευθύνων σύμβουλος κατά την κρίση του μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας για την έκδοση ή μη της προκήρυξης.

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2019 υπήρχαν στην ΔΕΗ 110 θέσεις βοηθών διευθυντών ή διευθυντών κλάδων και συνεπώς 22 θέσεις μπορούν να καλυφθούν με δημόσια προκήρυξη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει στον διευθύνοντα σύμβουλο έως 5 από τους υποψήφιους κατά την κρίση της. Ο ΔΣ αποφασίζει εάν θα επιλέξει κάποιον από αυτούς ή θα κηρύξει την διαδικασία άγονη.

Με βάση το νέο καταστατικό, η υπηρεσιακή κατάσταση για τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές που προέρχονται από το τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ μετά την λήξη της θητείας τους ή την ανάκληση αυτής, καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.

Αντίστοιχα, οι Βοηθοί Διευθυντές και Διευθυντές Κλάδου επανέρχονται αυτοδίκαια στο τακτικό προσωπικό και η σχέση εργασίας τους θεωρείται ότι ουδέποτε διακόπηκε

(Visited 1 times, 1 visits today)
By