Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Διαβούλευση ΕΚΤ για τα κεφαλαία και τη ρευστότητα των τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αρχών που στηρίζουν τις προσδοκίες της σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP) και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) των τραπεζών.

«Τα επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας είναι ουσιώδη για την ανθεκτικότητα των επιμέρους τραπεζών. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και, με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το μέλλον, να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι εντοπίζονται, αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης και καλύπτονται από επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας σε διαρκή βάση», αναφέρει η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της.

Οι τράπεζες υποβάλλουν δέσμη πληροφοριών που αφορούν την ICAAP και την ILAAP στις οικείες μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) σε ετήσια βάση. Οι ΜΕΟ λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες υπόψη στις ετήσιες αξιολογήσεις των ICAAP και των ILAAP, τις οποίες διενεργούν ως μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Το 2016 η ΕΚΤ δημοσίευσε τις προσδοκίες της για τις εποπτευόμενες τράπεζες όσον αφορά τις ICAAP και τις ILAAP. Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, η ΕΚΤ εντόπισε σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι επιμέρους τράπεζες, καθώς και την ανάγκη για βελτιώσεις σε όλες τις τράπεζες.

Στις αρχές του 2017, η ΕΚΤ ξεκίνησε ένα πολυετές πρόγραμμα για τις ICAAP και τις ILAAP με σκοπό την προώθηση βελτιώσεων. Στόχος της ΕΚΤ είναι να αναπτύξει μια πιο αναλυτική σειρά εποπτικών προσδοκιών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που θα λάβει από τα ιδρύματα και άλλους συμμετέχοντες του κλάδου. Έπειτα από έναν πρώτο γύρο υποβολής σχολίων μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2017, η ΕΚΤ επικαιροποίησε τους οδηγούς και σήμερα προσκαλεί τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί αυτών.

Τα ιδρύματα παροτρύνονται να αντιμετωπίσουν τυχόν κενά ή αδυναμίες στις ICAAP και τις ILAAP τους, σε στενό διάλογο με τις οικείες ΜΕΟ στην ΕΚΤ, οι οποίες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους οδηγούς από το 2019 στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ICAAP και των ILAAP.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2018. Τα δύο σχέδια οδηγών και μια σειρά από συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης στις 24 Απριλίου 2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By