Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Διοικητής ΟΑΕΕ: Να πάει στη Βουλγαρία όποιος δεν μπορεί να πληρώνει εισφορές

Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Τσακίρη όταν ρωτήθηκε από ασφαλισμένο ελεύθερο επαγγελματία πώς θα έχει κίνητρο για εργασία, όταν καλείται να πληρώσει το 80% του εισοδήματός του στο κράτος

Στη Φλώρινα και τη Βέροια βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), κ. Δημήτρης Τσακίρης, προκειμένου να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Σε ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό περιβάλλον εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου, ο κ. Τσακίρης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ασφαλισμένων όταν δήλωσε πως όποιος αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές σε συνδυασμό με την υπέρογκη φορολογία, και το θεωρεί πατριωτικό, ας πάρει την οικογένεια του και ας πάει στη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή» αυτή ήταν η απάντηση του κ. Τσακίρη όταν ρωτήθηκε από ασφαλισμένο ελεύθερο επαγγελματία πώς από την 1η Ιανουαρίου με τις αλλαγές στη φορολογία αλλά και τις επερχόμενες ασφαλιστικές αλλαγές οι ασφαλισμένοι θα έχουν κίνητρο για εργασία, όταν καλούνται να πληρώσουν συνολικά το 80% του εισοδήματός τους στο κράτος.

Ο Δημήτρης Τσακίρης

ÅðéôñïðÞ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Äçìïóßùí Åðé÷åéñÞóåùí, Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí ÊïéíÞò Ùöåëåßáò êáé ÖïñÝùí ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ôïõ ðñïôåéíïìÝíïõ, áðü ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò, ãéá äéïñéóìü óôç èÝóç ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí (Ï.Á.Å.Å.), ÄçìÞôñç Ôóáêßñç(á) ôçí Ôñßôç 20 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Την ίδια ώρα, ο διοικητής του ΟΑΕΕ δήλωσε στην εφημερίδα πώς η δήλωσή του παρερμηνεύτηκε καθώς αυτό που ήθελε να καταδείξει λέγοντας κάτι τέτοιο είναι ότι η ζωηράδα και η ευρηματικότητα των Ελλήνων δεν θα πρέπει να εξαντλείται σε τρόπους εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής αλλά προς όφελος της ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By