Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

e-λιανικό: Επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop – Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον δεύτερο κύκλο της δράσης e-λιανικό, με σκοπό να επιχορηγηθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία eshop.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 από επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στον α’ κύκλο της δράσης.

Ο προϋπολογισμός για τον β’ κύκλο ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ, ενώ σε κάθε επιχείρηση επιδοτούνται δαπάνες έως 5.000 ευρώ για την απόκτηση του ανάλογου εξοπλισμού, του λογισμικού, των υπηρεσιών κτλ, για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για τις επιχειρήσεις που είχαν δημιουργήσει eshop πριν τις 18 Μαρτίου 2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση.

Επιδότηση
-Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
-Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι για τον β’ κύκλο της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και σε νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις
-Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
-Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
-Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
-Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
-Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
-Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
-Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
-Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
-Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (πχ franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By