Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Οι «εγγυητές» της Alpha Bank

Ποιες είναι οι τέσσερις διεθνείς τράπεζες που εγγυώνται την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

© FOSPHOTOS Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Με αναδόχους από τα «παλιά» την JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Argicole να εγγυώνται το 10%, ήτοι 457 εκατ. ευρώ, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 4,571 δισ. ευρώ, η διαδικασία θεωρείται εκ των προτέρων πετυχημένη, δίνοντας επί της ουσίας ψήφο εμπιστοσύνης στην διοίκηση Κωστόπουλου.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση στο 13,7%, σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο ποσοστό του 9%. Η αναλογία διαμορφώνεται σε 1,94 νέες κοινές μετοχές προς 0,44 ευρώ ανά μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πέραν από την εγγυημένη έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 457 εκατ. ευρώ θα περιλαμβάνει και ιδιωτική τοποθέτηση 93 εκατ. ευρώ σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως.

Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως συνολικού ποσού Ευρώ 4.571 εκατ. θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος διά απευθείας εγγραφής. Η τιμή διαθέσεως για όλες τις νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ ορίζεται σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή. Για κάθε νέα  κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, θα λάβουν, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος δίδει το δικαίωμα ανακτήσεως των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί το ΤΧΣ εξαμηνιαίως, για τα επόμενα 4,5 έτη, στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η έκδοση είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

Υποδειγματική κεφαλαιακή θέση ενισχύει την οικονομικής ανάκαμψης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς και το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank (EBA Core Tier I) διαμορφώνονται σε 7,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,7% την 31 Δεκεμβρίου 2012, και παρέχουν σημαντικά εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού, καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο καλύψεως των καθυστερήσεων το οποίο διαθέτει και τη θετική επίδραση των αναμενόμενων συνεργειών από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα στη λειτουργική επίδοση, παρέχουν στην Alpha Bank την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, λόγω της οικονομικής υφέσεως και να στηρίξει στους πελάτες της στην επικείμενη οικονομική ανάπτυξη.

Υψηλό επίπεδο προβλέψεων και κεφαλαίων

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαγορά της Εμπορικής, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank προ απομειώσεων υποστηρίζεται από συνολικό απόθεμα προβλέψεων ύψους 9,6 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως, οι συσσωρευμένες απομειώσεις διαμορφώνουν το δείκτη καλύψεως καθυστερήσεων σε 52%.

Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank δεν έχει προσαρμοσθεί για το κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται από ενέργειες οι οποίες προσθέτουν στα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης, όπως τη θετική επίπτωση της συναλλαγής της Εμπορικής, τις ασκήσεις διαχειρίσεως του παθητικού, καθώς και την αναγνώριση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία.

Η Εμπορική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ από την Crédit Agricole, πριν από την εξαγορά της από την Alpha Bank, παρ’ όλο που η κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η Crédit Agricole αγόρασε ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα κεφαλαιακά οφέλη περιλαμβάνουν την άσκηση διαχειρίσεως του παθητικού που διενεργήθηκε το 2012, καθώς και την προαιρετική πρόταση επαναγοράς των υβριδικών τίτλων και των τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως που διεξάγεται αυτές τις ημέρες και την αναγνώριση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, πέραν αυτών που υιοθετήθηκαν  κατά την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της τραπέζης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρωτεύοντα μερίδια αγοράς και οφέλη από την Εμπορική

Η εξαγορά της Εμπορικής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην εδραίωση της τραπέζης ως ισχυρού ιδιωτικού τραπεζικού Ομίλου στην Ελλάδα, με pro forma μερίδια αγοράς 21% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις.

Με τη συγχώνευση της Εμπορικής σε πλήρη εξέλιξη, με ένα ισχυρό εθνικό Δίκτυο και την αφοσίωση του προσωπικού, ο ενιαίος Όμιλος της Alpha Bank ευρίσκεται σε θέση να προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες του σε ολόκληρη την χώρα.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε: «Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία μας. Η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζεται από τους μετόχους μας και από έναν σημαντικό αριθμό υψηλής ποιότητας επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό».

«Η Alpha Bank με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την θέση της στην αγορά καθώς και το αφοσιωμένο προσωπικό της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. Κωστόπουλος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης σημείωσε πως η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία έχει λάβει δεσμεύσεις καλύψεως από τον ιδιωτικό τομέα για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του (10%) στην πλήρως εγγυημένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 457 εκατ. ευρώ.

«Η τράπεζα προσφέρει διαχρονικά ποιοτικές υπηρεσίες στην πελατεία της και επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, που θα επωφεληθούν από την κεφαλαιακή της θέση, το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, καθώς και από τις συνέργειες που απορρέουν από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα» κατέληξε ο κ. Μαντζούνης.

Βασικοί όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της τραπέζης περιλαμβάνει:

– Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

– Στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των απορρεόντων από τις μετοχές τους δικαιωμάτων προτιμήσεως, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές αντιστοιχούσες σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, έως δύο φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει διά της ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

– Τα δικαιώματα προτιμήσεως προσφέρονται σε αναλογία 1,944456 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

– Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Ιδιωτικής Τοποθετήσεως (υπό την αίρεση της λήψεως αποφάσεως εκ του διοικητικού συμβουλίου και κατόπιν συνεννοήσεως με την κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων) σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

– Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4.021 εκατ. ευρώ, (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά 92,9 εκατ. ευρώ σε περίπτωση μερικής καλύψεως της ιδιωτικής τοποθετήσεως).

– Η Τράπεζα θα εκδώσει 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της Εκδόσεως Δικαιωμάτων, το μετοχικό  κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 ευρώ διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By