Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΕΛΤΑ: Νέες ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια με τη σφραγίδα του Γρηγόρη Σκλήκα

Αρνητικά ίδια κεφάλαια, ζημίες και σταθεροποίηση των εσόδων είναι τα κυρίαρχα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΕΛΤΑ για το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρονιά που μας πέρασε καθυστέρησαν να αναρτηθούν για μισό μήνα, καθώς η θυγατρική του Υπερταμείου τα δημοσίευσε προ ολίγου ξεπερνώντας τη νόμιμη προθεσμία για τη δημοσίευση των ισολογισμών.

Ανησυχητική, δε, είναι και η σημείωση του ορκωτού ελεγκτή. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Τι αναφέρουν τα ΕΛΤΑ στην ανακοίνωσή τους:

«Αντοχές στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που διαμόρφωσε μια σειρά εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΤΑ για το 2022. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισε η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε ο Οργανισμός, το Μάρτιο του 2022, με πολυδιάστατες επιπτώσεις τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στη λειτουργία της εταιρίας. Η συνεχιζόμενη πτώση της επιστολικής αλληλογραφίας, που είχε προϋπολογισθεί, επιφέρει επίσης αρνητική επίπτωση στα έσοδα.

– Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 299.102 χιλ. έναντι € 299.514 χιλ. το 2021, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1%. Ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 247.286 χιλ. έναντι € 244.359 χιλ. το 2021, αυξημένος κατά 1,2%. H αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης από τη δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και από την πώληση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα έσοδα από την αλληλογραφία, ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης και διακυβέρνησης.

Για τα ΕΛΤΑ, το 2022 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση δαπανών για την επαναφορά των υπηρεσιών και την ενίσχυση της προστασίας του Οργανισμού (Cybersecurity), δαπάνες οι οποίες ξεπέρασαν τα € 3,9 εκατ., διαμορφώνοντας ένα μη αναμενόμενο βάρος για τα οικονομικά του.

Παράλληλα, η κυβερνοεπίθεση, είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού, περιορισμό των εσόδων για ένα διάστημα κατά το οποίο κρίσιμες υπηρεσίες αναγκαστικά υπολειτούργησαν – γεγονός που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα κατά € 1,16 εκατ. αλλά και την καθυστέρηση τιμολόγησης των παροχών πελατών της ΕΛΤΑ Ενέργειας. Αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν ένα αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για το 2022, το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει τα ΕΛΤΑ με επιπτώσεις και στα οικονομικά αποτελέσματα επόμενων ετών.

Μετά από σχετική μελέτη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΛΤΑ Ενέργεια, το 2022 διέκοψαν αυτή τη ζημιογόνα δραστηριότητα. Σχετικά εγγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις επισφαλείς απαιτήσεις € 5,2 εκατ. Έναντι των οφειλών και ενδεχόμενων επισφαλειών λαμβάνονται μέτρα για αποκατάσταση.

Το εφάπαξ κόστος υλοποίησης του προγράμματος της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, ύψους €138 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021, είχε επίπτωση στη διαμόρφωση των ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρεία, που ανέρχονται σε € -102,2 εκατ.

Μετά την αλλαγή της διοίκησης τον Οκτώβριο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΑ ανάθεσε, σε εξωτερικό σύμβουλο, διαχειριστικό έλεγχο που διεξάγεται για την περίοδο 2021 – 2022 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

-Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των κερδών € 36.361 χιλ. έναντι κερδών € 8.072 χιλ. το 2021. Τo Μικτό Αποτέλεσμα της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη € 28.419 χιλ. έναντι ζημιών € 510 χιλ. το 2021. Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 12,2% το 2022 έναντι 2,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 11,5% το 2022 έναντι -0,2% την προηγούμενη χρονιά.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών € 114.950 χιλ. το 2021. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.352 χιλ., από ζημίες € 115.026 χιλ. το 2021.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 19.716 χιλ. έναντι ζημιών € 134.746 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 16.650 χιλ. έναντι ζημιών € 132.599 χιλ. το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού εντός του 2021.

-Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 27.917 χιλ. έναντι ζημιών € 131.536 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 24.887 χιλ. έναντι ζημιών € 129.223 χιλ. το 2021».

By