Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Εντυπωσιακές εικόνες από την Αφή της Ολυμπιακής φλόγας

Ξεκίνησε το ταξίδι της φλόγας για το Ρίο

floga

Η Ολυμπιακή Φλόγα αρχίζει το ταξίδι της στην μακρινή Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέϊρο, την πόλη που φιλοξενεί τους 31ους Ολυμπιακούς αγώνες, 120 χρόνια από την αναβίωσή τους, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης , ένα κάλεσμα για παγκόσμια συναδέλφωση.

Ένα μήνυμα που ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ επισήμανε κατά την τελετή υπογραφής της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Η φλόγα ταξιδεύει επί επτά ημέρες στην Ελλάδα και φθάνει στις 27 Απριλίου στο Παναθηναϊκό στάδιο όπου σε ειδική τελετή παραδίδεται σε αντιπροσωπεία της διοργανώτριας χώρας. Από την Ελλάδα το παγκόσμιο μήνυμα της ειρήνης, της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, εκπέμπεται στην Οικουμένη.

Το ιερό Φως του Ολυμπισμού «γεννήθηκε» στα χέρια της Πρωθιέρειας Κατερίνας Λέχου που μεταλαμπάδευσε την Φλόγα στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια.

Επόμενος Λαμπαδηδρόμος ο πρώην παίκτης του βόλεϊ, Ζιοβάνι Γκάβιο, εκπροσωπώντας την Βραζιλία.

Το χορευτικό μέρος της Τελετής που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, είχε εμπνευστεί η Χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου σε μουσική του Γιάννη Ψειμάδα και το εκτέλεσαν οι 29 Ιέρειες, ενώ θα υπάρχουν και 13 χορευτές αλλά και τέσσερις κορασίδες.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ υπέγραψε την Διακήρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην τελετή που έγινε στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Κατερίνα Λέχου ευχαρίστησε το Θεό Απόλλωνα που έστειλε τις ακτίνες του να ανάψει η Φλόγα για τη φιλόξενη πόλη του Ρίο και έπειτα είπε: «Και ‘σύ Δία, χάρισε ειρήνη σε όλους τούς λαούς της γης…»

«Σήμερα, τιμάται το δώρο των Αρχαίων Ελλήνων στην ανθρωπότητα», είπε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και έστειλε και αυτός μήνυμα ειρήνης, επισημαίνοντας πόσο επίκαιρες και αναγκαίες είναι οι αρχές του Ολυμπισμού αυτόν τον δύσκολο καιρό:

«Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διαδώσει το μήνυμα της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες και δεν υψώνει τείχη ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μήνυμα αυτό σήμερα είναι επίκαιρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα δώρο που μοιράζεται η ανθρωπότητα. Πρώτη φορά θα διεξαχθούν Ολυμπιακοί Αγώνες στη Λατινική Αμερική. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μήνυμα ελπίδας! Η Φλόγα είναι σύμβολο της ανθρωπότητας να ενώνεται».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, είπε: «Κύριε Νούσμαν (πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων της Βραζιλίας) να γνωρίζετε ότι εκτός από τη Φλόγα θα σας δώσουμε και την αγάπη μας».

Στην Αρχαία Ολυμπία βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι 

  • Ισίδωρος Κούβελος και Ντόρα Μπακογιάννη
  • Βασίλης Λεβέντης
  • Γιώργος Παπανδρέου
  • Σταύρος Κοντονής
  • Ηλίας Ψινάκης
  • Γιώργος Πατούλης
  • Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ
Çèïðïéüò ðáßæïíôáò ôïí ñüëï ôçò Áñ÷éÝñéáò ìåôáöÝñåé ôçí ÏëõìðéáêÞ Öëüãá êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò ÁöÞò ôçò ÏëõìðéáêÞò Öëüãáò, óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá, ÐÝìðôç 21 Áðñéëßïõ 2016. Ç Ëáìðáäçäñïìßá ìåôÜ ôçí ÁöÞ èá äéåîá÷èåß ãéá åðôÜ çìÝñåò óå üëç ôçí ÅëëÜäá êáé ç ðáñÜäïóç ôçò ÉåñÞò Öëüãáò óôïõò ÂñáæéëéÜíïõò äéïñãáíùôÝò èá ãßíåé óå åéäéêÞ ôåëåôÞ, ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Ðáíáèçíáúêü ÓôÜäéï óôéò 27 ôïõ ìÞíá. Ç ëáìðáäçäñïìßá èá óõíå÷éóôåß óôç Âñáæéëßá êáé ç Öëüãá óôï Ñßï èá áíÜøåé óôï óôÜäéï «ÌáñáêáíÜ» óôéò 5 Áõãïýóôïõ, ðïõ åßíáé êáé ç åðßóçìç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ
floga3 floga4 floga5 floga6 floga7 floga8 floga9 floga10

Τελετή υπογραφής της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, Τετάρτη 20 Απριλίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By