Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Επιχειρηματικά δάνεια έως πέντε εκατ. ευρώ με την εγγύηση του EGF

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες: όσο μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τόσο αυξημένες θα είναι και οι ανάγκες τους που θα τις επιτρέψουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους. Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, των πρώτων υλών και της πιθανής αλλαγής των όρων συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές να είναι πιο ορατές από ποτέ, είναι απαραίτητο να υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες δυσκολίες.

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της εποχής για τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέρει, σε συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF), επιχειρηματικά δάνεια έως πέντε εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες είτε για κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό είτε για κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, με ευνοϊκότερους, ωστόσο, όρους.
Ειδικότερα, το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ικανές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, εάν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας. Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος παρέχονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 με την εγγύηση, σε ποσοστό 70%, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του EGF, ενώ απευθύνονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Όροι του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη:
1) Δάνεια τακτής λήξης για:
• τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
• την κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών σε ρευστότητα
• την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
2) Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου (1) και εισφοράς Ν.128/75, ενώ ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Η «χαρτογράφηση» των αναγκών μιας επιχείρησης είναι το Α και το Ω για την πορεία της. Πρόκειται για μία απαιτητική διαδικασία κατά την οποία μια επιχείρηση μπορεί να υποστηριχθεί από επαγγελματίες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Επαγγελματικός Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου να βρείτε τη χρηματοδοτική λύση από κοινού που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Συζητήστε μαζί του για τις επιλογές σας και εφόσον καταλήξετε, προχωρήστε με την υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενη από το επενδυτικό σας σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις απορίες σας σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ.

(1) Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By