Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε ολοκληρώνεται η καταβολή των χρημάτων

Περίπου 106.000 είναι οι δικαιούχοι των 800 ευρώ, στους οποίους ως την Τρίτη θα έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν στην ειδική πλατφόρμα το έκτακτο επίδομα του Κράτους, ως οικονομική βοήθεια μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού.

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας και αφορά κυρίως εκείνους των οποίων η επαγγελματική δράση τους διακόπηκε υποχρεωτικά ή επλήγησαν από τα μέσα Μαρτίου, όταν και αποφασίστηκε το lockdown της αγοράς εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και όσοι εργαζόμενοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής και κατέθεσαν εκ των υστέρων τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 84.682.400 ευρώ «προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 105.853».

Ολόκληρη η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρ. δέκατου τρίτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020)

2. Τις διατάξεις του άρ. ενδέκατου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 68).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’993).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο

Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1078).

5. Την υπ’ αρ. οικ. 14199/249/2020 (ΦΕΚ 1217/Β/2020) Κ.Υ.Α.

6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ/63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).

10. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133’ Α) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

13. Την αριθμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες,
ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (ΦΕΚ Β’ 1033).

14. Την υπ’ αρ. 16332/296/27-04-2020 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού (ΑΔΑ: ΩΥΗ546ΜΤΛΚ-87Ε)
15. Το υπ’ αρ. 16329/54/27-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με το οποίο διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που εξήχθη από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

16. Το υπ΄ αρ. 16333/297/27-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία.

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (84.682.400 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 105853 (εκατόν πέντε χιλιάδες οκτακοσίων πενήντα τρεις) δικαιούχους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By