Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Εurobank: Δώδεκα μετοχές Cairo Mezz για κάθε μια Eurobank – Stock option 1,5% για το προσωπικό

Μέρισμα δωρεάν δώδεκα μετοχών της κυπριακής εταιρείας Mairanus Limited (Cairo Μezz plc) για κάθε μια μετοχή Eurobank Συμμετοχών θα λάβουν οι μέτοχοι της Eurobank, εφόσον εγκριθεί κατά την Γενική συνέλευση της 28ης Ιουλίου.

Με το τρόπο αυτό, η Eurobank θα διανείμει μετοχές της Mairanus (στην οποία έχει δώσει το 75% των τίτλων mezzazine ) οι οποίες θα εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η νέα εταιρεία θα εισαχθεί άμεσα αφού πληροί το κριτήριο της διασποράς των μετοχών, και η Eurobank εκπληρώνει την υπόσχεση για την διανομή ειδικού μερίσματος προς τους μετόχους. Η τιτλοποίηση Cairo εισάγεται στο χρηματιστήριο και ανάλογα με τα έσοδα από την διαχείριση των δανείων θα κινούνται και οι μετοχές της Mairanus.

H Eurobank Holdings έχει, ήδη, εισφέρει στη Mairanus Ltd το 75% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) διαβάθμισης και το 44,9% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo.

Ως αντάλλαγμα για την εισφορά σε είδος πρόκειται να λάβει νέες μετοχές της Mairanus, τις οποίες θα αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της.

Σημειώνεται ότι η Mairanus πρόκειται να μετονομαστεί σε “Cairo Mezz Plc”. Σύμφωνα με έκθεση της Deloitte, η εύλογη αξία των μετοχών της εκδότριας εκτιμάται σε 57,4 εκατ. ευρώ και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν σε 309 εκατ. μετοχές.

Με την ολοκλήρωση του carve-out η Eurobank αποαναγνωρίζει λογιστικά το τιτλοποιηθέν χαρτοφυλάκιο Cairo μικτής λογιστικής αξίας 7,5 δισ. ευρώ και συνεπακόλουθα μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του ομίλου πέριξ του 15%, από 29% την 31.03.2020.

Στην ίδια Γενική συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν και stock options για το προσωπικό ( έως 1,5% ) του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 55.637.000 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα θα διατεθούν συνολικά έως 55.637.000 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρείας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By