Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Η Κομισιόν δίνει τον επίσημο όρκο της

Στο Λουξεμβούργο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

komision

Στο Λουξεμβούργο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα γίνει η επίσημη ορκωμοσία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και των μελών του Σώματος των Επιτρόπων.

Με αυτή την «επίσημη ανάληψη υποχρέωσης», τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν τις Συνθήκες και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης.

Οι επίτροποι δεσμεύονται, επίσης, να μην ζητούν, ούτε να δέχονται υποδείξεις από καμία Αρχή, να απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τον χαρακτήρα ή την άσκηση των καθηκόντων τους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Με αφορμή την ορκωμοσία, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε ότι «ο όρκος που δίνουμε σήμερα είναι σοβαρός. Είναι όρκος ανεξαρτησίας και σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας. Συνιστά ισχυρή πολιτική δέσμευση από την πλευρά όλων των επιτρόπων ότι θα διασφαλίζουν την τήρηση του Χάρτη και την εφαρμογή του σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ για τις οποίες είναι αρμόδια η Επιτροπή. Δεν πρόκειται απλώς για μια διατύπωση: δεν είμαστε τίποτα χωρίς τις αξίες μας». Το πλήρες κείμενο του όρκου των επιτροπών είναι το εξής:

«Αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση:
– να τηρώ τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου·
-να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης·
– κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, να μην επιζητώ και να μη δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·
– να απέχω από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου ή την εκτέλεση του έργου μου.
Τελώ εν γνώσει της υποχρεώσεως που υπέχει κάθε κράτος – μέλος, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σέβεται τη φύση των καθηκόντων αυτών και να μην επιδιώκει να επηρεάζει τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Επιπλέον, αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ, κατά τη διάρκεια της θητείας μου και μετά τη λήξη της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση μου, ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας μου, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By