Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Intralot: Από 13 Οκτωβρίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Η Intralot ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως €69.827.586,30, με την έκδοση έως 232.758.621 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «Αύξηση»).

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,626812359123923 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

Δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης για τις Νέες Μετοχές και αν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, υπάρχει δυνατότητα μερικής κάλυψης και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού το οποίο έχει καλυφθεί και καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε €181.228.686,30, διαιρούμενο σε εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι μια (604.095.621) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €135.000.000,18.

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €65.172.413,88 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 4η Οκτωβρίου 2023 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3793564, το πρακτικό της από 02.10.2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, η οποία μπορεί να παραταθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 10.10.2023 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

By