Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Intralot: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ

Δεν απέμειναν αδιάθετες μετοχές από την ΑΜΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Intralot.

Ειδικότερα, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 02.10.2023, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 30.08.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, καλύφθηκε πλήρως κατά την φάση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών των κατόχων δικαιωμάτων που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης.

Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερες λεπτομερείς ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης.

By