Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Kατατέθηκε στη Βουλή νέα τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο

Για τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας

trapeza tis ellados

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία για την αναμόρφωση του καθεστώτος περί «αναβαλλόμενου φόρου» για τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Βάσει της τροπολογίας, που κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου-Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του (Α” 136) και άλλες διατάξεις», αναδιατυπώνεται το άρθρο 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες για την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και σε καθεστώς Βασιλείας ΙΙΙ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοθέτημα, «η προτεινόμενη αναδιατύπωση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ κρίθηκε σκόπιμη για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία ΙΙΙ και CRR) και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό του ελληνικού ειδικού πλαισίου διατάξεων περί μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, όπως αντιστοίχως έχει γίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Όπως υπογραμμίζεται στην ίδια έκθεση, η διάταξη αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές από τη χρεωστική διαφορά του PSI (σ.σ. δηλ. του «κουρέματος» των ομολόγων που διακρατούσαν τα πιστωτικά ιδρύματα) και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από την απευθείας διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (σ.σ. κόκκινα δάνεια) (χωρίς προηγούμενη ληφθείσα πρόβλεψη) σχετικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

By