Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Motor Oil: Από αύριο σε διαπραγμάτευση οι 200.000 ομολογίες

Από αύριο, Τετάρτη, 24 Μαρτίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 200.000 ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΟΗΟ1» και με λατινική
γραμματοσειρά «MOHB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000
ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονταισε €200 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,6 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των καθαρών κεφαλαίων, κατά σειρά προτεραιότητας:

-Αναφορικά με τις χρήσεις ανωτέρω σημειώνεται ότι (i) η χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2022, (ii) στην περίπτωση που η χρηματοδότηση της επένδυσης στην υπό (2) ανωτέρω χρήση πραγματοποιείται είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και εταιρείες του Ομίλου, μέσω αύξησης κεφαλαίου, η χρήση των κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2023, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση της επένδυσης στην υπό (2) ανωτέρω χρήση πραγματοποιείται μέσω δανεισμού (από την Εταιρεία σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και θυγατρικές του Ομίλου) και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστρέψουν στην Εκδότρια πριν την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, τότε τα εν λόγω κεφάλαια θα δύναται να χρησιμοποιηθούν:
(α) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σύμφωνα με την υπό (2) ανωτέρω χρήση ή/και

(β) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή/και (γ) για την αποπληρωμή δανεισμού
της Εκδότριας ή/και θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.,
και στην περίπτωση αυτή, η χρήση των κεφαλαίων δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως την Ημερομηνία
Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, και (iii) η κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30.06.2023.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις
χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη
και οριστική διάθεσή τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 3
596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 04.03.2021 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών
στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 11.03.2021
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού
Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας
Προσφοράς των Ομολογιών.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και
τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών
στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 23.03.2021.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι οι «ALPHA BANK» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.03.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 5,1 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 13.080.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 1,90% ως εξής:

α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 657.827 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,35% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 355.537 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,91% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By