Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Motor Oil: Τελική ευθεία για την ομολογιακή έκδοση των €200 εκατ. – Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Στις 17 Μαρτίου ξεκινά η δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της ομολογιακής έκδοσης που πραγματοποιεί η Motor Oil με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων έως 200 εκατ. Ευρώ.

Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς ολοκληρώνεται στις 19 Μαρτίου και, βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, οι ομολογίες του κοινού ομολογιακού δανείου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., με την έναρξη διαπραγμάτευσης να αναμένεται στις 24 Μαρτίου 2020.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, στο οποίο αναφέρεται πως το ΚΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως 200 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα 170 εκατ.

Οι ομολογίες με διάρκεια επτά έτη, θα έχουν ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη, με δικαίωμα της εκδότριας εταιρείας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εξοφλεί πρόωρα το κεφάλαιο των ομολογιών, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 6ης περιόδου εκτοκισμού και εφεξής στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει αίτηση κάλυψης για την αγορά ομολογιών, μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών, θα γίνει από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, με τη διαδικασία ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία ΗΒΙΠ).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα κεφάλαια της έκδοσης θα διατεθούν κατά 137 εκατ.ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex), κατά 20 εκατ.ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατά 39,4 εκατ.ευρώ για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι προγραμματισμένες και σε εξέλιξη επενδύσεις στο διυλιστήριο, αφορούν ενδεικτικά νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex), νέο αγκυροβόλιο multi buoy mooring system (αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών), έργα βελτίωσης απόδοσης και αύξησης δυναμικότητας (U-1100, U-1500, U-200), εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής 57ΜW υψηλής απόδοσης, μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 5ΜW και φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 5MW.

Σχετικά με το νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας η ΜΟΗ αναφέρει πως ότι η επένδυση που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2019 με συνολικό προϋπολογισμό 310 εκατ. Ευρώ, θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.

Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διάφορα τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.

Η επένδυση, σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο, βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. το 2019 και περίπου 110 εκατ. το 2020. Το ποσό των 137 εκατ. Από τα αντληθέντα κεφάλαια της θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 2022 για την χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή/και πρόσθετο δανεισμό της εταιρείας. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το α’ τρίμηνο του 2022.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By