Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

Mytilineos: Από 1η Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,36

Η 1η Ιουλίου 2021 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος από τη Mytilineos, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2021, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,3779876510 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 6.799.895 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,3590882685 ευρώ ανά μετοχή.

Την 24η Ιουνίου 2021 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 25 η Ιουνίου 2021 (record date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2021.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 15.06.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By