Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Νέα συμφωνία Δημοσίου – Εθνικής Τράπεζας για ανταλλαγή ομολόγων

Σε μια νέα συμφωνία ορόσημο που διασφαλίζει λογιστικό κέρδος 500 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο, προχώρησαν το πιστωτικό ίδρυμα και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 το Ελληνικό Δημόσιο και η Εθνική Τράπεζα, με μια εξαιρετικά επωφελή συμφωνία και για τις δύο πλευρές, έβαλαν τέλος στο «αμαρτωλό» swap της Goldman Sachs.

Το swap της Goldman Sachs «στοίχειωνε» για 18 χρόνια την Ελλάδα, έχοντας πλήξει τόσο τη φήμη της χώρας, καθώς αποτελούσε μια από τις αιτίες της δυσφήμισης των «Greek Statistics», ενώ έχει επιβαρύνει πολλαπλώς και τους Έλληνες φορολογουμένους.

Για όσους δεν το ενθυμούνται, με το παράγωγο προϊόν που πούλησε στην Ελλάδα το 2001 η Goldman Sachs, επί διακυβέρνησης Κώστα Σημίτη, συγκαλύφθηκε το χρέος προκειμένου η χώρα να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις εισόδου στην ευρωζώνη.

Πέρυσι το Φεβρουάριο το υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την Εθνική Τράπεζα την ακύρωση της από 31/12/2008 συμφωνίας ανταλλαγής υποχρεώσεων επιτοκίων (IRS), μεταξύ του Δημοσίου και της τράπεζας, αρχικής ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ και τρέχουσας αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ, για ποσό ύψους 3,3 δισ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του IRS).

Όπως συμφωνήθηκε, η ακύρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα. Η συναλλαγή αυτή ήταν εξαιρετική για το Δημόσιο, καθώς επιτύγχανε την άμεση και πραγματική μείωση κατά περίπου 723 εκατ. ευρώ του δημοσίου χρέους και αύξανε το ποσοστό των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους κατά περίπου 2,5%, σε μία χρονική στιγμή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς.

Η μείωση των 723 εκατ. ευρώ προέκυπτε από τη διαφορά αφενός της αναπόσβεστης αξίας που επιβάρυνε το δημόσιο χρέος και που διαγράφη αμέσως μετά την ακύρωση του IRS και αφετέρου της ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ των νέων ομολόγων που δόθηκαν στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της ισόποσης αρνητικής, για την Ελληνική Δημοκρατία, παρούσας αξίας του IRS.

Η συναλλαγή αυτή ωφέλησε πολλαπλά την Εθνική Τράπεζα. Αρχικά συνέβαλε στην αναταξινόμηση των ποσών του αρχικού προγράμματος αποπληρωμής κεφαλαίου του IRS, σε έσοδα από τόκους, ενισχύοντας τον σχετικό λογαριασμό κατά 112 εκατ. ετησίως!

Παράλληλα, έδωσε στην τράπεζα μεγάλο πλεονέκτημα εν όψει των stress test ρευστότητας της EKT, καθώς αναδιάρθρωσε ριζικά την δομή του ενεργητικού της τράπεζας, εξασφαλίζοντας την μείωση του κόστους αναχρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω την βιώσιμη τήρηση του εποπτικώς καθορισμένου Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR).

Από το καλό στο καλύτερο
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day που επιβεβαιώθηκαν, η παραπάνω συμφωνία του Φεβρουαρίου 2019 θα καταστεί ακόμη καλύτερη.

Εθνική Τράπεζα και υπουργείο Οικονομικών συμφώνησαν το ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ που φέρει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές ομόλογο (λήξη στις 20/3/2025), ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, και επιτοκίου 3,25% και το 8ετές ομόλογο λήξης 20/03/2026), ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ και επιτοκίου 3,55% να ανταλλαγούν εκ νέου με ομόλογα 30ετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ που έχουν απόδοση 2,53%.

Μέσω της ανταλλαγής αυτής η Εθνική Τράπεζα θα καταγράψει λογιστικό κέρδος 500 εκατ. ευρώ, με τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα κλειδώσει κόστος δανεισμού 2,53% για τριάντα χρόνια, καθιστώντας ακόμη πιο προβλέψιμες τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες του.

Για να γίνει κατανοητό πόσο ελκυστικό είναι το επιτόκιο του 2,53% των 30ετών τίτλων αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα το επιτόκιο των 15ετών ελληνικών τίτλων είναι στο 1,863%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By