Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Οφειλές: 12 δράσεις του ΚΕΑΟ για την είσπραξη €1,572 δισ. το 2023

Με 12 παρεμβάσεις θα επιδιώξει η διοίκηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) να εισπράξει 1,572 δισ. ευρώ από τα 45 δισ. ευρώ που έχουν καταγραφεί ως ληξιπρόθεσμα στο χαρτοφυλάκιο του.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη δημιουργία του προφίλ του εκάστοτε οφειλέτη, προκειμένου να γίνονται συντονισμένες δράσεις ώστε να επιτευχθούν τόσο οι εισπρακτικοί στόχοι, όσο και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

Το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. μεταβάλλεται καθημερινά.

Στο τέλος του 2022 το συνολικό ποσό των 31.940.840.093 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. διαμορφώθηκε στα 45.672.812.174 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του 2022 έφτασαν στο ποσό των 1.713.265.141 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 1.094.898.455 ευρώ αφορά καταβολές εντός ρύθμισης και το ποσό των 618.366.686 ευρώ αφορά εισπράξεις εκτός ρύθμισης.

Οι συνολικές εισπράξεις εντός του 2022 παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, επιτυγχάνοντας το 143% του στόχου που είχε τεθεί. Σε σχέση με τις εισπράξεις του 2021 σημειώνεται αύξηση κατά 73%. Πρόκειται για τις υψηλότερες ετήσιες εισπράξεις που έχουν επιτευχθεί από την αρχή της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ το τρέχον έτος θα επικεντρωθούν στην τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των οφειλών, στη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και στην εντατικοποίηση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων.

Ειδικότερα, η διοίκηση του Κέντρου θα προχωρήσει:

⤇ Στη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στοιχεία που ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπέρ του είναι μεταξύ άλλων η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.

⤇ Στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα των οφειλών. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

⤇ Στον διαχωρισμό οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών βάσει του άρθρου 108 Ν. 4387/2016 και της υπ. αριθμ. 4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ Β’ 502) υπουργικής απόφασης.

Ο διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας στοχεύει στον σχηματισμό μιας αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.

⤇ Στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών – οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.

⤇ Στην κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με τη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, με στόχο την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των καταλληλότερων μεθόδων για τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

Οι 12 δράσεις που ενεργοποιούνται
ΔΡ 1.1 Καθημερινή παρακολούθηση των εντάξεων νέων οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

ΔΡ 1.2 Συστηματική διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων Μητρώου Οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)

ΔΡ 1.3 Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για την επεξεργασία των δοκιμίων λαθών του μητρώου

ΔΡ 1.4 Εφαρμογή διαδικασιών για τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας βάσει του άρθρου 108 Ν. 4387/2016 και της υπ. αριθμ.
4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ Β’ 502) υπουργικής απόφασης

ΔΡ 1.5 Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων

ΔΡ 1.6 Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης.

ΔΡ 1.7 Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεων σύμφωνα με τον ν. 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν.
3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ (ν.3869/10, 4469/17 κ.λπ.)

ΔΡ 1.8 Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με την πορεία των ρυθμίσεων για όλους τους τύπους ρύθμισης

ΔΡ 1.9 Διεκπεραίωση υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.
4738/2020

ΔΡ 1.10 Επικαιροποίηση των οδηγιών και των συχνών ερωτήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ένταξη σε ρύθμιση

ΔΡ 1.11 Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης βάσει αρχείων στόχου

ΔΡ. 1.12 Εντατικοποίηση των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά επισφαλών εργοδοτών υπό αναστολή διαδικτυακής υποβολής ΑΠΔ.

Οι στόχοι των παραπάνω δράσεων είναι:

⤞ Διενέργεια ελέγχων ορθότητας στο 100% των οφειλετών που εντάσσονται στο
Κ.Ε.Α.Ο.

⤞ Παραγωγή δοκιμίων λαθών μητρώου εντός 45 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

⤞ Είσπραξη 1.572 εκ. ευρώ εντός του 2023.

⤞ Αποστολή 100.000 Ατομικών Ειδοποιήσεων

⤞ Αποστολή 5.000 ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης

⤞ Διεκπεραίωση 250.000 νέων αιτημάτων ένταξης σε ρύθμιση

⤞ Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.)

⤞ Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης

⤞ Εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ σε 160 εργοδότες

Η αλήθεια των αριθμών
Το 2022 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 302.444 νέα μητρώα οφειλετών συνολικές οφειλές ύψους 376.573.201 ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2022 έχουν ενταχθεί οφειλές ύψους 31.940.840.093 ευρώ. Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος υπολοίπου οφειλών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Κ.Ε.Α.Ο. στο τέλος του 2022 σημειώνονται τα εξής:

α. Το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος υπολοίπου αφορά οφειλές που έχουν διαβιβαστεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών/ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οφειλές 23.454.954.116 ευρώ, 51,35% του υπολοίπου οφειλών). Αμέσως μετά είναι οι οφειλές από τον τ. ΟΑΕΕ (οφειλές 13.816.416.373 ευρώ,
30,25% του υπολοίπου οφειλών)

β. Το μεγαλύτερο πλήθος μητρώων οφειλετών ανήκει σε μη μισθωτούς οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. με οφειλές για τα έτη από το 2017 και μετά. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι οφειλέτες αυτοί δεν είναι νέοι οφειλέτες αλλά πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για οφειλέτες που είχαν ήδη ενταχθεί παλαιότερα στο Κ.Ε.Α.Ο. για τις οφειλές τους στους τέως ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους ασφαλίζονταν. Οι οφειλέτες αυτοί εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. σε νέο Μητρώο Οφειλέτη για τις οφειλές που δημιούργησαν μετά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 και μετά

γ. Η ετήσια μεταβολή του τρέχοντος υπολοίπου ήταν της τάξης των 4,65 δισ. ευρώ. Η μεταβολή αφορά αύξηση κατά 2.325.835.294 ευρώ στις κύριες οφειλές, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό και τη βεβαίωση οφειλών εργοδοτών της περιόδου πανδημίας (2020-2021) και κατά 2.326.306.299 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Αξιοσημείωτη μεταβολή είναι η αύξηση στα πρόσθετα τέλη, η οποία σημειώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

δ. Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλάσεις οφειλών με 1.796.462 οφειλέτες (77,21 % των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

ε. Το 89,37% των οφειλετών (2.079.337 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

στ. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.252 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (περίπου 14,5% του τρέχοντος υπολοίπου)

ζ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.508 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,47% του υπόλοιπου οφειλών)

η. Από τα 45.672.812.174 ευρώ που είναι το τρέχον υπόλοιπο οφειλών, τα 19.314.146.449 ευρώ, δηλαδή το 42,29%, είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το 2009

θ. Το 32,43% (ποσό 14.810.774.179 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες οι οποίοι ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 67,57% (ποσό 30.862.037.995 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Στο τέλος του 2022 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 348.248 και το ρυθμισμένο ποσό 4.354.559.503 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 524.585 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 2.327.722.198 ευρώ.

By