Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Όμιλος IDEAL: Αυξήθηκαν 78% τα Pro forma κέρδη μετά από φόρους στο πρώτο εξάμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Όμιλος IDEAL.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, α βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου IDEAL για το Α’ Εξάμηνο 2021, και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Ιουνίου 2021, είναι: Η σημαντική αύξηση των Εσόδων με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), αύξηση των Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ), αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους (ΚΜΦ).

Ο κ. Πάνος Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL, δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της IDEAL το Α’ εξάμηνο του 2021, επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης να προχωρήσουμε σε διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και επίτευξη του στόχου μας να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό Όμιλο συμμετοχών».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πρώτα βήματα της δημιουργίας ενός δυναμικού Ομίλου συμμετοχών είναι ενθαρρυντικά, στην σωστή κατεύθυνση και μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα δεν είχε ξεπεραστεί. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας
πορεία».

Πιο αναλυτικά:

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιριών SICC Limited και ESM Limited εγκρίθηκε από την ΓΣ της εταιρίας την 17 Ιουνίου 2021 με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα του Ομίλου να συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών μόνο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου ήτοι από 17.06.2021 έως 30.06.2021 και όχι για το σύνολο του 1ου εξαμήνου.

Οι πωλήσεις της περιόδου ανήλθαν σε € 18 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,4 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 10,6 εκ. την 30.06.2020).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε κέρδος € 1.469 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 516 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 έναντι € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, tα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 έναντι € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).

Ο EBITDA απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, αποσβέσεις και ανόργανα αποτελέσματα. Από τα κέρδη EBITDA αν αφαιρεθούν οι φόροι, τόκοι και αποσβέσεις προκύπτει το κέρδος της επιχείρησης.

Pro forma Οικονομικές Επιδόσεις του Ομίλου κατά το Α’ Εξάμηνο 2021
Για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του εξαμήνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021, απεικονίζονται στην σημείωση 18.3 των οικονομικών καταστάσεων.

Οι επιδόσεις αυτές θα συμπεριληφθούν πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αλλά και σε όλη την χρήση του 2022. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εξάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 33,77 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 10,06 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 23,71 εκ. την 30.06.2020).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 4.426 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 2.489 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 173 χιλ. έναντι € 224 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η άτυπη (pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς διασαφήνισης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Συναλλαγής στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.

Πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 16,4 εκατ. αυξημένα κατά 56%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 64% σε € 1,3εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 962 εκατ. αυξημένα κατά 86%.

SICC Limited (Astir Vitogiannis Α.Ε.)

Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. αυξημένα κατά 32%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 54% σε € 4,2 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 3,8 εκατ. αυξημένα κατά 69%.

ESM Sodas Effervescent Management Limited (Three Cents)

Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. αυξημένα κατά 39%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 36.% σε € 0,5εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 0,48 εκατ. αυξημένα κατά 28%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By