Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

PAPERPACK: Αύξηση καθαρών κερδών στα €1,4 εκατ. στο 9μηνο

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Ενιαμήνου από 1/1/2020 έως 30/09/2020. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 13.052 χιλ.€ έναντι 14.156 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,80% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.288 χιλ.€ έναντι 3.378 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.919 χιλ.€ έναντι 1.930 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.408 χιλ.€ έναντι 1.358 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2020 ανέρχεται σε 162 άτομα ενώ την 30/09/2019 ανερχόταν σε 161 άτομα.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.818 χιλ. € έναντι 3.446 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1.739 χιλ.€ έναντι 2.093 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3563 € έναντι 0,3436€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 1.508 χιλ.€ έναντι 483 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By