Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Πώς θα γίνουν ελάφρυνση χρέους και έξοδος στις αγορές το 2018

Σε νέες απόπειρες του Δημοσίου για δανεισμό από τις αγορές το 2018, αλλά και σε νέες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του χρέους αναφέρεται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 334,7 δισ. ευρώ ή 185,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2017. Το 2018 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 344,9 δισ. ευρώ ή 184,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 318,7 δισ. ευρώ ή 176,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2017, ενώ το 2018 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 327,90 δισ. ευρώ ή 175,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στο προσχέδιο αναφέρεται πως από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή των βραχυχρόνιων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, τα οποία περιλαμβάνουν την εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF, τη μείωση του επιτοκιακού τους κινδύνου, καθώς επίσης και την άρση για το έτος 2017 του περιθωρίου του δανείου για την επαναγορά χρέους του 2012.

Όπως σημειώνεται, η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αναμένεται να συνεχιστεί έως τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί η εφαρμογή του δεύτερου πακέτου μέτρων προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του χρέους, έτσι ώστε οι ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες να παραμένουν κάτω του 15% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και κάτω του 20% μακροπρόθεσμα.

Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους περιλαμβάνουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου που είχε συναφθεί το 2012 στα πλαίσια της επαναγοράς του χρέους, μέσω της πλήρους κατάργησης από το 2018 του περιθωρίου που εφαρμόζεται επί του τρέχοντος επιτοκίου, τη χρησιμοποίηση από το 2017 των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα «ANFA» και «SMP» για τη μείωση των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών, περιλαμβανομένων και των κερδών του έτους 2014, τη μερική αποπληρωμή δανείων του «επίσημου τομέα» μέσω αχρησιμοποίητων πόρων του ESM και την περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF με επιμήκυνση της μέσης σταθμικής τους διάρκειας, σταθεροποίηση των επιτοκίων τους και αναβολή πληρωμής τόκων.

Η έξοδος στις αγορές

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η βελτίωση της αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Όπως αναφέρεται η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, ενώ ο προγραμματισμός περιλαμβάνει νέα έξοδο στις αγορές με σειρά νέων ομολογιακών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου με κομβικές διάρκειες, καθώς και ανταλλαγές παλαιοτέρων ομολόγων προερχόμενων από το PSI με νέα ομόλογα, στο πλαίσιο ενός συντεταγμένου προγράμματος δια-χείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους (LME – Liability Management Exercise).

Το προσχέδιο αναφέρει πως στο πλαίσιο της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, διασφαλίζεται η επί της ουσίας παροχή έμμεσης εγγύησης από τους Ευρωπαίους Εταίρους προς το Ελληνικό Δημοσιο για απρόσκοπτη έξοδό του στις αγορές, με πιθανή εκταμίευση στο τέλος του προγράμματος μέρους των αδιάθετων δανειακών κεφαλαίων του τρέχοντος προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας.

By