Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Premia: Στις 28 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Στις 28 Ιουλίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Premia, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 28 Ιουλίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021.

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και με καταβολή μετρητών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Η συνολική αποτιμηθείσα αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία στο πλάισιο της Αύξησης ανέρχεται σε €27.484.787, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται σε €47.515.213,44 και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 1.673.000, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.4.1 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 9 Ιουλίου 2021 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By