Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο σχεδιάζει η Probank

Θα αποφασιστεί στην έκτακτη γενική συνέλευση  στις 15 Ιουνίου.

probanklogoΗ  είσοδος των μετοχών της Probank  στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Probank, στις 15 Ιουνίου. Επίσης, θα συζητηθεί και η άρση του περιορισμού που προβλέπει ότι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει μετοχές πέραν του 5% της τράπεζας.

Στόχος είναι η διευκόλυνση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

 

 ∆ ΙΚΑ ΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στην Έκτακη Γενική Συνέλευση έχουν οι µέχρι και την εβδόµη (7η) Ιουνίου 2013

ηµέρα Παρασκευή εγγεγραµµένοι Μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας, το οποίο τηρείται στην

Υπηρεσία Μετοχολογίου αυτής (οδός Πειραιώς αρ. 74, Μοσχάτο Αττικής).

Τ ΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ

Επειδή η Τράπεζα δεν έχει ακόµη εκδώσει οριστικούς τίτλους µετοχών, οι Μέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, εφόσον δηλώσουν µε έγγραφό τους στην ως άνω Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη Συνέλευση, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό των µετοχών τους, τα δε Νοµικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, µέχρι και την εβδόµη (7η) Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή.

Όσοι Μέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, µέχρι και την εβδόµη (7η) Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή

(Visited 1 times, 1 visits today)
By