Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία- Μέχρι 150 δόσεις και υπό προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία δίνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, καθώς ανοίγει τον δρόμο για διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με τους οφειλέτες.

Τα χρέη έως 20.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν με δόσεις που θα φτάνουν και τις 150. Από τη διαδικασία του εξωδικαστικού εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωστόσο προβλεπεται η δυνατότητα διμερών συμφωνιών, σύμφωνα με το νόμο.Στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν και χρέη κάτω των 20.000 ευρώ ωστόσο ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120 και η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στη ρύθμιση αυτή μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:

  •  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
  •  οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

Αναφορικά με τα χρέη προς το Δημόσιο, για τις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ισχύουν τα εξής:

  • για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ” αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά έως36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
  • για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ” αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως 120  με ελάχιστη μηνιαία δόση  50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By