Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Συστάσεις της ΕΕ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Απογοητευτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

sxoleio

Έκθεσης της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την αξιολόγηση της προόδου του στρατηγικού πλαισίου «Eκπαίδευση και κατάρτιση 2020» εμφανίζει πολύ αρνητικά στοιχεία για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, βάσει πάντα των στόχων που θέτει η ίδια η ΕΕ.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως η εικόνα της Ελλάδας στην επιτυχή μετάβαση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, στη μείωση των ποσοστών αποτυχίας των 15χρονων μαθητών σε βασικές δεξιότητες και στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση είναι απογοητευτική.

Στην έρευνα που παρουσίασε η Ημερησία γίνονται συστάσεις για:

  • Τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μαθητών
  • Την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων
  • Την εξοικονόμηση πόρων λόγω χαμηλής κρατικής χρηματοδότησης, με μέτρα όπως είναι ο «εξορθολογισμός» των σχολικών μονάδων, ανοίγοντας «παράθυρο» για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις
  • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτά το 33,1% των μαθητών έναντι 50,4% στην Ευρώπη, αλλά και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.
  • Την προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με στόχο να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων πτυχιούχων.

Ωστόσο στο μοναδικό δείκτη που η Ελλάδα είχε καλή επίδοση ήταν αυτός της πρόωρης «διαρροής» νέων από την εκπαίδευση – κατάρτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει πως το 2013, το ποσοστό των νέων, ηλικίας 18 – 24 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας -δηλαδή δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στη μεταδευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης- ήταν μόλις 10,1% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 12%. Σημειώνεται ότι στόχος είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί κάτω από το 10% στα κράτη -μέλη της E.E. έως το 2020.

Τα σημεία που χρειάζεται άμεση βελτίωση είναι:

  1. Η αποφοίτηση νέων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι το 2020 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί τουλάχιστον στο 40% κατά μέσο όρο στην Eυρώπη.
  2. Η συμμετοχή παιδιών άνω των 4 ετών στην προσχολική εκπαίδευση κάτι που η Eυρώπη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών στην προσχολική εκπαίδευση.
  3. Οι επιδόσεις 15χρονων μαθητών σε βασικές δεξιότητες. O στόχος που έχει θέσει η Eυρώπη είναι έως το 2020 να έχει μειωθεί στο 15% το ποσοστό αποτυχίας των μαθητών στις τρεις βασικές δεξιότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών PISA: στην ανάγνωση – κατανόηση κειμένων, τα μαθηματικά και τις επιστήμες.
  4. Απασχολησιμότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ενώ το πτυχίο αποτελεί στην Ευρώπη «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας, στη χώρα μας οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και εξαναγκάζονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό.
  5. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η επίδοση της χώρας μας σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, ηλικίας 25-64 ετών, σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που βοηθούν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
By