Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Σωκράτης Κόκκαλης: Εκ νέου πρόεδρος ΔΣ της Intralot

Πρόεδρος του ΔΣ της Intralot παραμένει ο Σωκράτης Κόκκαλης, μετά από αξιολόγηση και επικύρωση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. της εταιρείας.

Ειδικότητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. της Intralot αξιολόγησε και επικύρωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.:

Σχετικά με τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Κωνσταντίνο Φαρρή, Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή.

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, νυν Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος, νυν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχουν πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες και για το λόγο αυτό είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επίσης το ίδιο ισχύει και για τον κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, νυν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. καθώς διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot μέχρι το 2014 και γνωρίζει πλήρως τα θέματα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Δ.Σ. τον Μάρτιο του 2023, διαθέτει επαρκή γνώση και κατάρτιση, έχει αξιόλογη εμπειρία καθώς έχει διατελέσει στέλεχος σε στρατηγικές θέσεις εταιρειών και επί σειρά ετών κατά τα έτη 1997-2016 έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της INTRALOT και έχει καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες.

Επίσης ο κ. Ιωάννης Τσούμας διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς έχει διατελέσει στέλεχος επί σειρά ετών σε στρατηγικές θέσεις σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, όπως η Intralot.

Τέλος οι κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, οι οποίες εξελέγησαν για πρώτη φορά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021, διαθέτουν γνώσεις και πολυετή εμπειρία καθώς έχουν διατελέσει επί μακρόν ως διευθυντικά στελέχη σε πολλές Εταιρείες και Οργανισμούς.

Τόσο ο κ. Ιωάννης Τσούμας, όσο και οι κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα έχουν ήδη πλέον των δύο (2) ετών θητεία στο Δ.Σ. της Εταιρείας (ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) και γνωρίζουν πλήρως τις εταιρικές υποθέσεις του ομίλου Intralot.

Αναφορικά με τα τρία (3) νέα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, κ.κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη, Soohyung Kim και Vladimira Mircheva πληρούν και τα τρία τις ανάγκες στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως πρόσωπα που διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε στα πρόσωπα των ως άνω τριών (3) υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., η πλήρωση των περιλαμβανομένων στην Πολιτική Καταλληλοτητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας καθώς και η μη συνδρομή του κωλύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης, έχει σπουδάσει οικονομικά και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει ή/ και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγορών της INTRALOT.

O κ. Soohyung Kim, είναι κάτοχος A.B. από τη Σχολή Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων Woodrow Wilson στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον διαθέτει επαρκή γνώση και κατάρτιση, έχει αξιόλογη εμπειρία καθώς είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του επενδυτικού fund Standard General στις ΗΠΑ, το οποίο συμμετέχει σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλες επενδυτικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Είναι επίσης σήμερα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Corporation, εταιρείας τυχερών παιχνιδιών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: BALY). Η κα. Vladimira Mircheva κατέχει πτυχίο ΒΑ στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Colgate και διαθέτει γνώση και εμπειρία και στον κλάδο της εταιρείας καθώς διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών στο επενδυτικό fund Standard General στις ΗΠΑ που, ως άνω, συμμετέχει σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και επιπλέον κατείχε στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ.

Η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά αντικείμενο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

By