Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Τα capital control δεν ισχύουν για την εκκλησία

Εξαιρούνται Αρχιεπισκοπή-Μητροπόλεις από τους περιορισμούς των capital controls σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης

ekklisia-capital-control

Δεν φαίνεται πως ισχύει για τους κοινωνούς και τους κήρυκες του ιερού λόγου, ότι και για το ποίμνιο.

Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να σηκώνουμε από τα μηχανήματα ανάληψης έως 60 ευρώ την ημέρα, που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.800 ευρώ το μήνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ότι ισχύει και για την εκκλησία, καθώς με εγκύκλιο που απέστειλε η Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, προς όλες τις Μητροπόλεις ανά την Ελλάδα, καθιστά σαφές, πως το έργο του Θεού έχει άλλα «χρηματοπιστωτικά όρια» για εκείνους.

ρεπορτάζ Παναγιώτης Φωτεινός

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών για τις Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται,  εκτός από την  εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και στο το υπ’ αριθμ. 2100/ 25.9.2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχ. Β΄, αλλά και στο σχετικό  Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στις 28.9.2015.

Δηλαδή η διάκριση αυτή, της «πιστοληπτικής ικανότητας» της εκκλησίας, γίνεται με τις ευλογίες του κράτους και της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης, που δε βρίθει της ίδιας ευαισθησίας για τις επιχειρήσεις, αλλά και για άλλους οργανισμούς.

Πιο αναλυτικά στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου με θέμα «Περί αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών ως προς τα κατ’ εξαίρεσιν επιτρεπόμενα ποσά αναλήψεως μετρητών διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις» αναφέρονται τα εξής:

(29/9/2015).

Πρωτ. 4705
Αριθμ. Διεκπ. 2122
Αθήνησι 29η Σεπτεμβρίου 2015

Διά του παρόντος διαβιβάζομεν Υμίν την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ 2015/Χ.Π.2672 απόφασιν του Αξιοτίμου κ. Υπουργού Οικονομικών, υπό τον τίτλον «Ρυθμίσεις θεμά-των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κε-φαλαίων», δημοσιευθείσαν εις το υπ’ αριθμ. 2100/ 25.9.2015 Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχ. Β΄, ως και το από 28.9.2015 σχετικόν Δελτίον Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συμφώνως προς τα οποία (παράγρ. 1, εδ. ιθ και κ), κατ’ εξαίρεσιν των επιβληθέντων περιο-ρισμών κινήσεως κεφαλαίων, επιτρέπονται πλέον αναλήψεις μετρητών διά τας Ιεράς Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως, εξ ενός πιστωτικού ιδρύματος και εξ ενός λογαριασμού, επί τη προσκομίσει υπευθύνου δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου αυ-των, ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ανάληψιν εντός του τρέχοντος μηνός εξ άλλου λογαριασμού του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. Αι ως άνω συναλλαγαί θα διεκπεραι-ούνται απ’ ευθείας διά του δικτύου των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης