Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

Τα νέα έντυπα των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Οι παγίδες που κρύβονται σε τεκμήρια, μισθούς και τόκους καταθέσεων

forologiki dilosi

Από την προμετωπίδα του εντύπου Ε1 ξεκινούν εφέτος οι αλλαγές στην δήλωση φόρου εισοδήματος. Για λόγους απλοποίησης, η ονομασία του εντύπου αλλάζει και αντί να τιτλοφορείται «δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014» (επεξηγώντας σε παρένθεση πως αφορά τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στη διάρκεια του 2013), ονομάζεται «δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014». Έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν στο αρχείο τους πλέον δύο δηλώσεις Ε1 που θα αναγράφουν φαρδιά-πλατιά ότι είναι του έτους 2014, αλλά η μία (η περσινή) θα αναφέρεται στα εισοδήματα του 2013.

Δεν θα ήταν αυτός όμως ο μόνος λόγος που ένας φορολογούμενος κινδυνεύει να χαθεί στη συμπλήρωση των νέων δηλώσεων, όταν αυτές ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet. Για πρώτη φορά στο Ε1 προστέθηκε φέτος και ένας ειδικός πίνακας στην σελίδα 3 του εντύπου (υποπίνακας Ε στον πίνακα 4) για το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το καθαρό εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης και κινητής περιουσίας, το κέρδος ή την ζημία από πώληση μετοχών ή άλλων τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής κλπ.

Ωστόσο η παγίδα της φετινής δήλωσης κρύβεται στον πίνακα των τεκμηρίων. Από φέτος έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δαπάνες απόκτησης αγαθών που αποτυπώνονται και προσμετρώνται για τον υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Εκτός από τις δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων κλπ, έχουν προστεθεί και νέοι κωδικοί όπου καταγράφονται και τα ποσά που δαπάνησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2014 για την «αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά» (κωδ. 743-744), για την «αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης» (κωδικοί 735-736), αλλά επίσης και «για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε» (κωδικοί 759-760), ή ακόμα και δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (κωδικοί 725-726) εκτός από το Δημόσιο. Μέχρι πέρυσι πάντως, δεν γλίτωναν ούτε οι χορηγίες κάτω των 300 ευρώ.
Ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν να συμπληρώσουν σωστά στους σχετικούς κωδικούς τους μήνες κατοχής των περιουσιακών στοιχείων, καθώς το τεκμήριο μειώνεται ανάλογα με τους μήνες χρήσης τους.

Πλήρης καταγραφή προβλέπεται και για τους τόκους των καταθέσεων, είτε σε τράπεζες της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Αυτοί γράφονται στον υποπίνακα Δ1 της σελίδας 2 του πίνακα 4. Στους κωδικούς 667-668 αναγράφονται οι προ φόρων τόκοι καταθέσεων από τράπεζες του εσωτερικού ενώ στους κωδικούς 669-670 οι τόκοι καταθέσεων από τράπεζες του εξωτερικού.

Τα στοιχεία για τους φόρους που παρακρατήθηκαν θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα, στους κωδικούς 675-676 για τις τράπεζες εσωτερικού ή 679-680 για τις τράπεζες του εξωτερικού. Με την καταγραφή των τόκων καταθέσεων εξωτερικού, θα υπολογίζεται φόρος με συντελεστή 15%, χωρίς όμως να απαιτείται πλέον οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τη ξεχωριστή δήλωση στη ΔΟΥ όπου ανήκουν, προκειμένου να αποδώσουν έτσι το φόρο που τους αναλογεί.

Με τα νέα δεδομένα, οι φόροι φέτος θα υπολογιστούν ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους. Φορολογούμενοι με ίδιο φορολογητέο εισόδημα θα φορολογηθούν με διαφορετικό συντελεστή, αναλόγως εάν αυτά προέρχονται μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα , επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από μερίσματα ,τόκους και δικαιώματα, από ακίνητη περιουσία ή εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό καταργήθηκε φέτος και ο πίνακας 8 που υπήρχε στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε1 και όπου οι φορολογούμενοι έγραφαν τους φόρους που αναλογούν και τους φόρους που παρακρατήθηκαν. Πλέον αυτό θα γίνεται ξεχωριστά στον πίνακα για κάθε κατηγορία εισοδήματος, αναλόγως της προελεύσεώς τους.

Έτσι αυξήθηκαν από 8 σε 19 συνολικά οι περιπτώσεις εισοδημάτων του πίνακα 4 που πλέον φορολογούνται, καθώς περιλαμβάνονται εκεί και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης αλλά και τα εισοδήματα για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών.

Προστέθηκε όμως έτσι και κωδικός για μισθούς , συντάξεις κλπ. αλλοδαπής προέλευσης για τα οποία η Ελλάδα έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης βάση Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

Ωστόσο «ψαλίδι» έπεσε στον πίνακα των φοροαπαλλαγών ή εκπτώσεων του φόρου εισοδήματος. Οι μοναδικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις οικογενειακών δαπανών, οι δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας. Από τον πίνακα 7 αφαιρέθηκαν όμως ο κωδικός έκπτωσης για το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον αλλά και εκείνος για δωρεές ιατρικών μηχανημάτων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By