Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Τι αλλάζει στην εμπλοκή του ΔΝΤ σε ευρωζώνη και Ελλάδα

Ειδικό βάρος για το ελληνικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα για τα ζητήματα που άπτονται των τραπεζών έχουν οι νέοι κανόνες που υιοθέτησε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ για τη χρηματοδοτική του συμμετοχή σε χώρες που είναι μέλη νομισματικών ενώσεων. Οι κανόνες αυτοί δεν παρέχουν καμία νέα εξουσία στο Ταμείο, διατυπώνουν όμως σαφέστερα το πώς πρέπει να λειτουργεί εφεξής στα σχετικά προγράμματα ο οργανισμός.

Βάσει των νέων κανόνων εάν ένα κράτος μέλος μιας νομισματικής ένωσης αιτηθεί οικονομικής στήριξης από το ΔΝΤ εκείνο θα ζητήσει πρώτα διαβεβαιώσεις πολιτικής (εθελοντικές υποσχέσεις) από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (π.χ. την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών που κρίνονται κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όπως ξεκαθαρίζεται σχετικά για το ζήτημα αυτό, αν και ο σχεδιασμός του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται, στο μέτρο του δυνατού, σε πολιτικές στις οποίες οι εθνικές αρχές του κράτους μέλους έχουν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, ωστόσο εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό θα ζητούνται διαβεβαιώσεις από τα θεσμικά όργανα της νομισματικής ένωσης ότι θα τηρηθούν οι στόχοι του προγράμματος.

«Το πεδίο εφαρμογής τέτοιων δράσεων θα περιορίζεται στη συγκεκριμένη χώρα, έχοντας επίγνωση της ανάγκης μετριασμού του δυνητικού αντίκτυπου τους στην υπόλοιπη νομισματική ένωση», ξεκαθαρίζει η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ.

Μάλιστα, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ αναγνώρισαν ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσει διαβεβαιώσεις σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών σε ολόκληρη την ένωση οι οποίες επηρεάζουν άλλα μέλη της νομισματικής ένωσης. Αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις θα μπορούσαν να συμβούν εάν υπάρξουν μη βιώσιμες παρεμβάσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή εφόσον μια κρίσιμη μάζα μελών της ένωσης αντιμετωπίσει πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στη βάση αυτή το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ συμφώνησε ότι το Ταμείο δεν θα επιδιώξει να λάβει διαβεβαιώσεις πολιτικής από τα θεσμικά όργανα της νομισματικής ένωσης, εάν αυτές συνεπάγονταν τη λήψη μέτρων που δεν συνάδουν με την εντολή των θεσμικών οργάνων και τα νομικά και θεσμικά πλαίσια της ένωσης, δηλαδή με τις Συνθήκες που τη διέπουν. Έτσι, σε περίπτωση που ένα θεσμικό όργανο εμποδίζεται από την εντολή του ή από τις συνθήκες που το διέπουν να παράσχει τις ζητούμενες διαβεβαιώσεις, το Ταμείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεργασία με το δανειζόμενο μέλος για να προσαρμόσει το σχεδιασμό του προγράμματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι του να μπορούν να αντιμετωπιστούν με εναλλακτικό συνδυασμό πολιτικών.

Στο σημείο αυτό στην έκθεση του ΔΝΤ αποσαφηνίζεται πως «αν υπάρξουν μέτρα στον τραπεζικό τομέα που είναι κρίσιμα για την επιτυχία του προγράμματος (π.χ. διεξαγωγή δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, εξασφάλιση κατάλληλων προβλέψεων και ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών ή λήψη μέτρων για την εξυγίανση τραπεζών), η χρήση των πόρων του Ταμείου δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις από την αρμόδια αρχή σε επίπεδο νομισματικής ένωσης».

Η αναφορά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τις ελληνικές τράπεζες, για τις οποίες το Ταμείο ήδη από τον Ιούλιο του 2017 έχει υποστηρίξει πως θα χρειαστούν ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι 10 δισ. ευρώ.

«Σε περίπτωση που το Ταμείο εξετάσει μια νέα δανειακή συμφωνία ή τη συνέχιση υφιστάμενης με ένα μέλος νομισματικής ένωσης και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το Ταμείο δεν θα παράσχει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση εάν δεν είναι βέβαιο, με βάση τη δική του ανάλυση και κρίση, για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για το ότι οι προτεινόμενες δράσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος που υποστηρίζεται από το Ταμείο θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί κάποια μορφή διασφάλισης σε επίπεδο νομισματικής ένωσης για να μπορέσει το Ταμείο να δανείσει», τονίζεται στην έκθεση που ενέκρινε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By