Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Τι προβλέπει η εθελούσια της Alpha Bank

Ελκυστικά πακέτα αποζημίωσης προσφέρει η Alpha Bank σε όσους υπαλλήλους κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ισχύει έως τις 22 Ιουνίου.

Τα υψηλότερα κίνητρα για αποχώρηση προσφέρει η τράπεζα στους υπαλλήλους ηλικίας 45-50 ετών, όσος δηλαδή είναι ο ο μέσος όρος ηλικίας του υφιστάμενου προσωπικού.

Ανάλογα προγράμματα έχουν ήδη ολοκληρώσει η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου «τρέχει» και η Εθνική Τράπεζα σε πιο στοχευμένη βάση.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολική αποζημίωση που θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους παροχές:

1. Βασική παροχή:

Α. Η βασική παροχή υπολογίζεται βάσει: α) των τακτικών αποδοχών μηνός Μαΐου 2018 προσαυξημένων  (επί 14/12) και β) των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ 31.5.2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ (x14/12)

1 – 3

2

4 – 5

3

6 – 7

4

8 – 9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16 και άνω

12

Β. Από τα 17 έτη συμπληρωμένης υπηρεσίας στην Τράπεζα στις 12.11.2012, καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές ενός (1) επιπλέον μηνός για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας, με μέγιστο όριο τις δώδεκα (12) επιπλέον μηνιαίες τακτικές αποδοχές. Οι επιπλέον τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 2.000 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης (επί 14/12).

2. Κίνητρο αποχώρησης βάσει ηλικίας

Το κίνητρο αποχωρήσεως υπολογίζεται βάσει των συμπληρωμένων, ακέραιων ετών ηλικίας του Υπαλλήλου, την 31.5.2018, σύμφωνα με τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

Έτη ηλικίας * Μηνιαίες αποδοχές * Ποσοστό κινήτρου

ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ1
58 ετών και άνω

25%

51-57

35%

45-50

50%

40-44

45%

30-39

30%

Έως 29 ετών

10%

3. Προσαυξήσεις (Α) + (Β)

  • +5% για το Προσωπικό που θα δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέχρι και την 15.6.2018
  • +20% για το Προσωπικό που είναι ενταγμένο στους υπό κατάργηση κλάδους του τεχνικού τμήματος και των κλητήρων

Εναλλακτική επιλογή μακροχρόνιας άδειας

Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, έχουν την επιλογή να λάβουν υποχρεωτική άδεια τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τράπεζα θα καταβάλλει μηνιαίως το 60% των τακτικών μηνιαίων αποδοχών (Μαΐου 2018).

Στη λήξη των τριών ετών θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο να διακοπεί οριστικά η μακροχρόνια άδεια και να λυθεί η εργασιακή σύμβαση, θα καταβληθεί ποσοστό της υπό (I) εφάπαξ παροχής, ως εξής:

Σημειώνεται ότι το πακέτο της εθελούσιας εξόδου περιλαμβάνει και επιπλέον προνόμια, όπως διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων για δάνεια από την τράεπζα, καθώς και παράταση του ασφαλιστικού προγράμματος που παρέχεται στους υπαλλήλους της Alpha Bank.

By