Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Το Νοέμβριο ο διαγωνισμός για την «ΔΕΠΑ Εμπορία»

Το Νοέμβριο του 2018 ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης του μεριδίου συμμετοχής 50% + 1 μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην ΔΕΠΑ Εμπορία από το ΤΑΙΠΕΔ ενώ θα ακολουθήσει το 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνονται οι συναλλαγές: α) πώλησης στην ΕΝΙ της συμμετοχής της ΔΕΠΑ ύψους 51% στην ΕΠΑ ΘΕΣΣ και β) αγοράς από την SHELL του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης (Asset Development Plan – ADP) του ΤΑΙΠΕΔ, το σχέδιο για τη ΔΕΠΑ θα προχωρήσει αφού προηγηθεί η «λήψη σχετικών εγκρίσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις συναλλαγές μεταξύ ΔΕΠΑ-ΕΝΙ και ΔΕΠΑ-SHELL». Αυτά αφορούν σε:

Μεταβίβαση μετοχών και οικονομικό κλείσιμο συναλλαγών

Νομοθέτηση για εταιρικό μετασχηματισμό/διάσπαση ΔΕΠΑ, στη βάση σχετικής μελέτης που θα κάνει η ΔΕΠΑ και υλοποίηση αυτού

Εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης του μεριδίου συμμετοχής 50% + 1 μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εμπορία από το ΤΑΙΠΕΔ τον Νοέμβριο του 2018

Δικαίωμα αρνησικυρίας ΕΔ: Η άσκηση από το ΕΔ του δικαιώματος αρνησικυρίας περιορίζεται σε θέματα που συνιστούν αναγκαία και αναλογική δράση για: (i) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών προληπτικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ · (ii) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις (π.χ. δέσμευση ποσοτήτων) που προϋπήρχαν του διαγωνισμού και απορρέουν από τη συμμετοχή στα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI). Η άσκηση αυτού του δικαιώματος αρνησικυρίας μπορεί να υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εάν αμφισβητηθεί από τον άλλο μέτοχο

Η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης του μεριδίου συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (14%) στις υποδομές θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της εμπορίας

(Visited 1 times, 1 visits today)
By