Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

TRASTOR: Η ΓΣ ενέκρινε την αγορά του κτιρίου επί της Μιχαλακοπούλου

Την αγορά του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μιχαλακοπούλου αρ. 184, από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING» ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.». Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στα €17.100.000

Συγκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ. στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, στην Κηφισιά 14671 Αττική, και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 146.513.685 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 150.520.505, δηλαδή το 97,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας την παρακάτω απόφαση:
Μόνο Θέμα: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία εμπορικού ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία ομίλου μετόχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας εταιρείας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και ειδικότερα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», και συγκεκριμένα:

Ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων, που αποτελείται από 121 οριζόντιες ιδιοκτησίες, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου κείμενου στην Αθήνα, στο υπ’ αριθμόν 22 Οικοδομικό Τετράγωνο, επί της Λεωφόρου Μιχαλακοπούλου αρ. 184, έναντι συνολικού τιμήματος €17.100.000

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,34%
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 75% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου ή μετόχου με τον
οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
Επιτευχθείσα: 100%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 79.062.213
Αριθμός ψήφων υπέρ: 79.062.213
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 52,53%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου και δικαιούμενου να ψηφίσει κεφαλαίου: 100%

(Visited 1 times, 1 visits today)
By