Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

ΥΠΟΙΚ: Ανθεί η σπατάλη και η κακοδιαχείριση στο Δημόσιο

Περιπτώσεις σπατάλης και κακοδιαχείρισης στην αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος αναδεικνύει η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η έκθεση περιγράφει την ελεγκτική δραστηριότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (κατά την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2016 – 30.06.2017, όσον αφορά τους τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς δημοσιονομικούς ελέγχους.

Κατά την εν λόγω περίοδο, διενεργήθηκαν συνολικά 32 τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι κατά τους οποίους αναδείχθηκαν ευρήματα, εκ των οποίων ποσοστό 35,38% χαρακτηρίστηκαν ως «ουσιαστικά».

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών σχεδόν το ήμισυ των φορέων του ελεγχθέντος δείγματος παρουσίασε σοβαρότατες λειτουργικές αδυναμίες και μάλιστα στην οικονομική τους διαχείριση, καταδεικνύοντας σοβαρό πρόβλημα στην δυνατότητα ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και στη δυνατότητα επίτευξης του στόχου/δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Στα σημαντικότερα προβλήματα συγκαταλέγονται η μη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, η μη έκδοση ή ελλείψεις σε οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, ζητήματα στελέχωσης, πλημμελής τήρηση διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η ελλιπής τήρηση γενικής λογιστικής και η μη κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, η καθυστέρηση εξόφλησης υφιστάμενων υποχρεώσεων και δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η μη ορθή εφαρμογή μισθολογικών διατάξεων, τα προβλήματα στο μητρώο δεσμεύσεων και τις δημοσιονομικές αναφορές και η μη ακριβής εφαρμογή του πλαισίου περί αναλήψεων.

Ενδεικτικά η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων αναφέρει πως στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κύριο ζήτημα συνιστά η εκκρεμότητα έκδοσης οργανισμών, ενώ στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης βασικά ευρήματα σχετίζονται με καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των οφειλών και στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) η πλειοψηφία των ουσιαστικών ευρημάτων αφορούν στην ενότητα της οικονομικής διαχείρισης των φορέων, καθώς και στη μη ορθή εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων. Στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί τα συχνότερα ζητήματα εντοπίζονται στον τομέα της εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων.

Στα Νοσοκομεία τα συχνότερα ουσιαστικά ευρήματα εντοπίζονται στη θεματική ενότητα της οικονομικής διαχείρισης και, ειδικότερα, στον τομέα των συμβάσεων. Αναφέρονται, ενδεικτικά, η σύναψη συμβάσεων κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων με κυριότερες παρατυπίες τη μη επαρκή κινητοποίηση του ανταγωνισμού (κατάτμηση) τόσο στις προμήθειες όσο και τις υπηρεσίες και τη μη τήρηση των ορίων τιμών του παρατηρητηρίου. Περαιτέρω, ζητήματα εξακολουθούν να εντοπίζονται και στην ορθή ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων και των δημοσιονομικών αναφορών.

Στους Δήμους η μη επαρκής κινητοποίηση του ανταγωνισμού κατά τη σύναψη συμβάσεων καυσίμων, καθώς και η μη ορθή εφαρμογή μισθολογικών διατάξεων αποτελούν βασικά προβλήματα. Στις Περιφέρειες τα κύρια ευρήματα αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση. Μεταξύ αυτών, η μη σύνταξη απολογισμών και ισολογισμών και η σύναψη συμβάσεων χωρίς την επαρκή κινητοποίηση του ανταγωνισμού, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων.

Στα ασφαλιστικά ταμεία εντοπίζεται εκκρεμότητα έκδοσης οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, σχετιζόμενη σε μεγάλο βαθμό με τις οργανωτικές αλλαγές στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Βασικά ευρήματα εντοπίζονται και εδώ στην ενότητα της οικονομικής διαχείρισης: ελλιπής λογιστική παρακολούθηση και καθυστέρηση κατάρτισης και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, μη πλήρης αποτύπωση υποχρεώσεων προς ασφαλισμένους και προβλήματα στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, ιδίως σε ταμεία με ευρεία γεωγραφική διασπορά των υπηρεσιών τους.

By