Σάββατο, 17 Απριλίου, 2021

Autohellas: Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου

Η «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.3.2021 εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως εξής:

(α) κύριος Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) κυρία Ελένη Ιγγλέζου, τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ιδιότητα του Προέδρου θα οριστεί από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότηση της σε σώμα, οπότε θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε πενταετής και συμπίπτει με την θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By