Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΟΤΕ: Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 0,9% στο γ’ τρίμηνο


Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε 1.003,6 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,1%, στα 763,0 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στις υπηρεσίες roaming. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 244,1 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το Γ’ τρίμηνο του έτους ενισχύσαμε σημαντικά τις επιδόσεις μας σε όλες τις βασικές γραμμές εσόδων, με εξαίρεση την κινητή στην Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε από την χαμηλή προσέλευση τουριστών την καλοκαιρινή περίοδο. Για μια ακόμα φορά, η ισχυρή επίδοση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των εσόδων μας.

Η κερδοφορία μας αποδείχθηκε, επίσης, ανθεκτική, τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τα επιτεύγματα αυτά. Με το πάθος, την πίστη και τη δέσμευση όλων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν τους επόμενους μήνες λόγω της πανδημίας και των νέων περιορισμών στην κινητικότητα, που επηρεάζουν τις αγορές μας».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε την πώληση του ποσοστού που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (σταθερή). Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας. Από τις αρχές του επόμενου έτους, όλο το frontline θα εξυπηρετεί τον πελάτη από τρεις ανεξάρτητες 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Στόχος μας είναι να μετασχηματιστούμε σε ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο οργανισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική μας θέση, το οικονομικό προφίλ και τις προοπτικές μας. Σε αυτό θα συμβάλλουν και τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης αυτού του έτους. Παρότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις, ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί και θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες, την κοινωνία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.»

Ενώ η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ, ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πιο ήπιος το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μετά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκθεσης στον τουρισμό τους χειμερινούς μήνες.

Η επανεισαγωγή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα, αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά και πιο στοχευμένα συγκριτικά με την άνοιξη. Επιπρόσθετα, η πανδημία αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές.

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Η διοίκηση παραμένει σταθερή στους στόχους που έχει θέσει για το 2020: προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ.

Η δημοπρασία για τη χορήγηση φάσματος στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του Ομίλου που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα έχουν ως αποτέλεσμα εκροές περίπου €260 εκατ. εντός του 2020.

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €611,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,9% σε €376,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να σημειώνει ακόμα ένα τρίμηνο βελτίωσης, στα 37,5%, αυξημένο κατά 60 μονάδες βάσης.

Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 3,3%, σε €325,8 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 42,7%. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 40,5%, στα €50,3 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) ανήλθε σε 20,6%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €92,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, μια μείωση 52,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας κυρίως απομειώσεις που σχετίζονται με λειτουργίες στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος κατέγραψε αρνητική φορολογία εισοδήματος στα €56,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την επιβάρυνση €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την συμφωνία πώλησης της Telekom Romania.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Γ’ τρίμηνο του 2020 σε €148,8 εκατ., σε σύγκριση με €125,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €117,3 εκατ., μειωμένες κατά 11,8%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €88,0 εκατ. και €29,3 εκατ. αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €129,5 εκατ. σε σύγκριση με €120,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η εν λόγω βελτίωση αντανακλά χαμηλότερες επενδύσεις και μειωμένους τόκους σε συνέχεια αποπληρωμής ομολόγου τον Ιούλιο, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τις αυξημένες καταβολές φόρου εισοδήματος λόγω διαφορετικού χρονισμού σε σχέση με το 2019.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €1.031,7 εκατ., μειωμένος κατά 12,7% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το δωδεκάμηνο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 7 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να μετρά απώλειες 6 χιλιάδων εξ αυτών.

Ο ΟΤΕ σημείωσε ακόμα ένα τρίμηνο με θετικές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, στις 24 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.104 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 79% της συνδρομητικής βάσης σταθερής.

Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση από τους οικιακούς πελάτες, προσελκύοντας 46 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο.

Στο τέλος του τριμήνου, οι υπηρεσίες οπτικών ινών είχαν υιοθετηθεί από 886 χιλιάδες συνδρομητές, αυξημένους κατά 27,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, χάρη στη συνεχή αναβάθμιση των ταχυτήτων του δικτύου.

Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 42% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, μία αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη. To ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 12% καθώς οι πελάτες υιοθετούν πλέον υπηρεσίες FTTH ή Vectoring.

Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC, ο ΟΤΕ προχωρά με την υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε περιοχές που είτε αναμένεται υψηλή ζήτηση ή δεν είναι εφικτή η κάλυψη με FTTC. Στο τέλος του τριμήνου, πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες FTTH. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών οπτικής ίνας και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 563 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2020, η COSMOTE στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,1 εκατ. πελάτες. Σημειώθηκε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελάτων συμβολαίου, με 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις, ενώ οι πελάτες καρτοκινητής μειώθηκαν λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών SIM.

Η χρήση δεδομένων κινητής συνέχισε να αυξάνεται, αποτυπώνοντας τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και τις εμπορικές προσφορές. Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η κίνηση δεδομένων ήταν αυξημένη πάνω από 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η μέση μηνιαία χρήση έφτασε τα 4,4 GB ανά συνδρομητή, μια αύξηση 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, το Γ’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €763,0 εκατ. μειωμένα κατά 1,1%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η πίεση στις υπηρεσίες φωνής και τηλεόρασης αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.

Οι θετικές τάσεις ως προς τα έσοδα από έργα ICT ενισχύθηκαν στο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας ψηφιακοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το φιλόδοξο έργο της ψηφιακής υπογραφής. Η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι πλέον δεδομένη και η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,1% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή, λόγω της μειωμένης κίνησης στον τουρισμό. Επιπλέον, οι περικοπές στα τέλη τερματισμού της τάξεως άνω του 30% λόγω ρυθμιστικού πλαισίου που επιβλήθηκαν στις αρχές του έτους καθώς και η μειωμένη χρήση υπηρεσιών premium SMS, επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής.

Εξαιρουμένων των εσόδων από εισερχόμενη περιαγωγή και σε επίπεδο λιανικής οι τάσεις βελτιώθηκαν σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% σε σχέση με πτώση 4,5% το Β’ τρίμηνο του 2020.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα μετά από μισθώσεις (ΑL) μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 3,3%, στα €325,8 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να παραμένει ισχυρό, στο 42,7%, καθώς οι μειώσεις σε επιμέρους κατηγορίες πάγιων σταθερών εξόδων απορρόφησαν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας (εξαιρουμένου σημαντικού μέρους της πτώσης στο roaming).

Οι πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των λειτουργιών της εταιρείας στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας, είναι σε εξέλιξη. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020 τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,2%, σε €244,1 εκατ., αποτυπώνοντας εν μέρει τις επιδόσεις στις υπηρεσίες χονδρικής καθώς και τις θετικές προσαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συμβολαίων συνδρομητών προηγούμενων περιόδων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €53,8 εκατ., μειωμένα κατά 4,6%, μια αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η διψήφια αύξηση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες, αποτέλεσμα προσφορών για υψηλότερες ταχύτητες και τιμολογιακών πρωτοβουλιών, αντισταθμίστηκε από πιέσεις στις υπηρεσίες φωνής και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €71,6 εκατ., μειωμένα κατά 10,3%, αποτυπώνοντας την αρνητική επίδραση από τα χαμηλότερα τέλη τερματισμού στην κινητή και την μείωση των εσόδων διασύνδεσης και roaming λόγω της πανδημίας.

Τα συνολικά έσοδα από την κινητή τηλεφωνία αυξήθηκαν.

Οι πελάτες συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,1% σε 909 χιλ., υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες FMS (Fixed Mobile Substitution) συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 87 χιλιάδες πελάτες στο τέλος του τριμήνου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της υψηλότερης διεθνούς κίνησης.

Η αύξηση στα Λοιπά Έσοδα σχετίζεται κυρίως με τις θετικές προσαρμογές στο τρίμηνο, οι οποίες αντισταθμίζουν καθυστερήσεις σε έργα ICT καθώς και την υψηλή βάση σύγκρισης το Γ’ τρίμηνο του 2019.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας, η εταιρεία έχει ενισχύσει τις πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους. Πρόσφατα έκανε outsource τις υπηρεσίες ΙΤ. Τα πάγια σταθερά έξοδα σημείωσαν διψήφια ποσοστιαία μείωση με τα έξοδα προσωπικού να μειώνονται κατά σχεδόν 19% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019. Αυτό οδήγησε σε μείωση άνω του 5% στα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης. Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους συνεχίζονται και αναμένεται να αποφέρουν περαιτέρω οφέλη.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) στη Ρουμανία, αυξήθηκε κατά 40,5% και ανήλθε στα €50,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, παρά την υψηλή βάση σύγκρισης με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους, θετικές προσαρμογές και πώληση ακινήτων.

Για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, η εταιρεία σημείωσε θετικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Τον Νοέμβριο, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει στην Telekom Romania Communications S.A. (TKR) στη Ρουμανία (σταθερή τηλεφωνία) στην Orange Ρουμανίας. Εφεξής η TKR και η MVNO συμφωνία θα αντιμετωπιστούν ως «Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση». Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (TKRM) η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε μια ευέλικτη εταιρία.

Την 21 Ιουλίου, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία COSMOTE PAYMENTS από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Την 9 Ιουλίου, το Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με εναπομείναν υπόλοιπο €627,9 εκατ., αποπληρώθηκε πλήρως στη λήξη του.

Στις 8 Οκτώβρη, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΤΕ & COSMOTE ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφησή τους από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, 100% θυγατρικές του. Η ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων της ΟΤΕ και της COSMOTE τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE και καθεμιάς των Επωφελούμενων Εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Με τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία, η πιο σαφής χάραξη της εμπορικής πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση των κλάδων και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς τους, η καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ευελιξία σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηματικών συμφωνιών σε συναφείς τομείς.

Στις 9 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει στην Telekom Romania Communications S.A. στη Ρουμανία (σταθερή τηλεφωνία) στην Orange Ρουμανίας.

Το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε €497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε €268 εκατ., εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο.

Ο ΟΤΕ διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου στη Ρουμανία, την Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Η πώληση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ ή στο δανεισμό του.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το καθαρό ποσό της πώλησης που θα προκύψει, αφού θα έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα συναλλαγής και οι απαιτούμενες προβλέψεις, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By