Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Πλαστικά Θράκης: Αυξήθηκαν 84,5% τα EBITDA στο εννεάμηνο 2021

Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης.

Στο ποσό των 341,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο της χρήσης 2021, αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 50,7 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό καθαρό δανεισμό (Net Cash) ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε 247,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 174,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. ευρώ αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Σκωτία.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:
Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους.

Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά.

Σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ενεργεί με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας που προέρχεται από το παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, έχοντας σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών και εξακολουθώντας να υλοποιεί ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες αναφορικά με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ενέργειες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου και θα διαμορφώσουν νέα δυναμική για το μέλλον.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάληπτα για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, καθώς και την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου επενδύσεων, αλλά και των έκτακτων επενδυτικών ενεργειών, που αποφασίστηκαν. Η Διοίκηση του Ομίλου είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση συνολικά των επενδυτικών πλάνων διαμορφώνει συνθήκες ώστε ο Όμιλος να εισέλθει σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και νέων επενδυτικών πλάνων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν τα προσεχή έτη, ενέργειες που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής, πάντα εντός των πλαισίων της κερδοφόρας βιώσιμης ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνουν συνθήκες αβεβαιότητας, καθιστώντας οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επιμέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern).

Παράλληλα, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πολύ ικανοποιητική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα, αλλά και για το επόμενο έτος και για την εξέλιξη και περαιτέρω αύξηση στα σημαντικά κόστη λειτουργίας του Ομίλου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By