Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Quest: Αύξηση στις πωλήσεις και τα EBITDA στο 9μηνο

Αύξηση 20,2% σε πωλήσεις, 9,4% σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 10,1% σε προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) κατέγραψε ο Όμιλος Quest το εννεάμηνο 2020.

Όπως αανακοίνωσε ο Όμιλος διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €11,6 εκ., έναντι €13,9 εκ. στις 30/9/2019 και -€24,7 εκ. στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €16,5 εκ. μειωμένες κατά €12,7 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η πλειονότητα των φετινών επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα 9Μ 2020 ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).
Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+29,3%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 32,2% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ €1,4 εκ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει διπλασιαστεί, παρουσιάζοντας βελτίωση και στα περιθώρια κέρδους.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+10,2%), αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+69,6%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας βελτιώνοντας και τα περιθώρια κέρδους.

Στο εννεάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,5%). Η εταιρεία κατά το Β’ τρίμηνο είχε έκτακτες δαπάνες (άνω του €1 εκ.) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου με ισόποση επίδραση στα αποτελέσματά της.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε οριακή αύξηση στις πωλήσεις (1,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-56,4%), που οφείλεται τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024).

Κατά το εννεάμηνο του 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 45,7% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 73,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αλματώδης αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 9Μ περιλαμβάνουν και έκτακτες αρνητικές προβλέψεις ύψους €0,49 εκ. για ενδεχόμενη έκτακτη φορολογία για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ μέσω έκτακτης εισφοράς.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €7,6 εκ. σε σχέση με €6,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €6,2 εκ. έναντι €5,3 εκ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν ζημιές €4,9 εκ. έναντι κερδών €5,3 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

** Κατά το Γ’ τρίμηνο η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ποσού €5,89 ανά μετοχή, κίνηση που επιτρέπει την βελτίωση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διευκόλυνση της μελλοντικής διανομής κερδών προς τους μετόχους της.

Η ως άνω κεφαλαιοποίηση προκάλεσε μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους €11,1 εκ. με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας. Η ανωτέρω επίδραση, που αποτελεί έκτακτο γεγονός, δεν επιβαρύνει την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, ούτε τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής πολιτικής του.

Τα έσοδα της μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €6,3 εκ. έναντι €5,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020 εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019.

Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Πιο αναλυτικά εκτιμώνται τα εξής για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

Προϊόντα Πληροφορικής: Με βάση την εμπειρία του Απριλίου, φαίνεται ότι είναι η δραστηριότητα του Ομίλου που επηρεάζεται περισσότερο από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων. Εντούτοις αυτή τη φορά εκτιμάται ότι υπάρχει καλύτερη προετοιμασία στη διαχείριση ηλεκτρονικών πωλήσεων από τα δίκτυα λιανικής, με αποτέλεσμα να αναμένεται αναπλήρωση σε μεγάλο βαθμό του τζίρου των φυσικών καταστημάτων.

Παράλληλα οι κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις κ.λ.π.) στην περίοδο του lockdown μειώνουν το λειτουργικό κόστος, οπότε η επίπτωση στα μεγέθη της κερδοφορίας αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένη και διαχειρίσιμη.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από το Covid19. Εκτιμάται ότι και το τελευταίο τρίμηνο η εταιρεία θα έχει αντίστοιχη πορεία με αυτή του εννεαμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν από το μήνα Απρίλιο και μετά αυξημένη ζήτηση, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί.

Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας κατά τις περιόδους του “lockdown”. Για το τέλος του έτους αναμένεται να ενταθεί η τάση αύξησης του τζίρου, ενώ ενδεχομένως να συμπιεστούν προσωρινά τα περιθώρια κέρδους.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Για το τέλος του έτους αναμένεται ανάλογη πορεία με αυτή του εννεαμήνου, δεδομένης της επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων σε λιανική και εστίαση αλλά και των λόγων που επηρέασαν το εννεάμηνο.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας.

Η ενδεχομένη επιβολή έκτακτης φορολογίας στη χρήση 2020 για την κάλυψη του ελλείματος τους συστήματος, δεδομένης της ήδη ληφθείσας πρόβλεψης στο 9Μ, θα έχει περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα του υπόλοιπου έτους.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα €150 εκ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Για το σύνολο του 2020, και με τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της πανδημίας, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2019.

Η ακριβής τελική πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από τη επίδραση και την διάρκεια ισχύος των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων, καθώς και της πορείας και των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία γενικότερα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By