Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Δεν χρειάζεται επανάπαυση

Εφόσον βέβαια συνεχισθεί με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.