Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Λαθραία είδη

Παράλληλα, αυτός που οδηγούσε δεν διέθετε άδεια ικανότητας, ενώ ο άλλος βρισκόταν παράνομα στη χώρα...