Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΤΙΤΑΝ: Σε φυσιολογικά επίπεδα ο όγκος πωλήσεων το Q1 – Έτοιμος να απορροφήσει τις συνέπειες της κρίσης

Έτοιμος να απορροφήσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού δηλώνει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, του οποίου οι δραστηριότητες δεν έχουν επηρεαστεί και οι πωλήσεις κινήθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο επισημαίνει ότι αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική της δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνεται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού της εταιρίας, «από το Μάρτιο του 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι περισσότερες χώρες εφάρμοσαν εκτεταμένα μέτρα κοινωνικής τήρησης αποστάσεων, τα οποία διατάραξαν την παγκόσμια οικονομία και οδήγησαν σε πτώση της ζήτησης.

Από την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, στον Τιτάνα προχωρήσαμε στη λήψη μέτρων για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Καθώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών μας συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα, έχουν ληφθεί μια σειρά από προληπτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας που εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Σύμφωνα με έκθεση, «αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, με τους όγκους πωλήσεων να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εξάπλωση της κρίσης του κορωνοϊού αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική μας δραστηριότητα.

Οι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει ως κλάδους «χαμηλού κινδύνου»), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων, ειδικότερα και πιο έντονα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους».

Προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες στη ρευστότητα και στην κερδοφορία του, ο Όμιλος προέβη σε μια αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων, προσομοιώνοντας ένα τεστ αντοχής (stress test) που προβλέπει μειωμένες πωλήσεις για το υπόλοιπο έτος, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, σταθερά κεφάλαια κίνησης, σημαντική μείωση των επενδυτικών δαπανών και ήπια πτώση τιμών.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν προβλέπει εξοικονόμηση από περιστολές δαπανών, αν και – όπως αναφέρεται- ο Όμιλος σκοπεύει -και ήδη άρχισε- να εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Σύμφωνα με το ίδιο πάντα σενάριο, η ρευστότητα του Ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, κι έχει ενισχύσει τη ρευστότητά του σε 400 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, «αν και η πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στις δραστηριότητες του Τιτάνα κατά το 2020, ο Όμιλος θα είναι σε θέση να απορροφήσει αυτές τις συνέπειες, οι οποίες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By