Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Unibios: Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 12,5% το 2020 – Στο 11,1% τα EBITDA

Οριακή κερδοφορία παρά τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης κατέγραψε η Unibios για τη χρήση 2020.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Κατά την Χρήση 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS μειώθηκαν κατά 12,5% ήτοι από €8,340 χιλ. σε €7.300 χιλ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των πωλήσεων του κλάδου επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International, στο εξωτερικό λόγω της ανάσχεσης των διεθνών επενδύσεων εξαιτίας της πανδημίας.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου στην Χρήση 2019, μειώθηκαν κατά 21,4% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €2.703 χιλ., έναντι €3.437 χιλ. ενώ τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) το 2019 ανήλθαν σε κέρδη €41 χιλ. έναντι κερδών €305 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους στη Χρήση του 2020 ανήλθαν σε ζημία €92 χιλ. έναντι κερδών €100 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση. Το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2020, διαμορφώθηκε σε €810 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €1.140 χιλ. ή ποσοστό 13.7% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι από την ανακοίνωση των ετησίων αποτελεσμάτων προ φόρων της Unibios Συμμετοχών προκύπτει ότι κατά το δεύτερο 6μηνο της Χρήσης του 2020 η εταιρία κάλυψε σημαντικό μέρος της υστέρησης των μεγεθών που είχε παρατηρηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης μετατρέποντας την ζημία προ φόρων του πρώτου εξαμήνου ύψους €351 χιλ. σε ετήσια κέρδη προ φόρων €41 χιλ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By